Vandforsyning

Nyt vandværk

Formanden for vandværket kan overvåge produktionen af vand fra sin PC derhjemme. Efter ombygningen er vandværket nu tip-top moderne

KONGERSLEV:Det var en glad og tilfreds formand, Arne Sørensen, der på bestyrelsens vegne kunne aflægge beretning og fortælle, at ombygningen af værket i Kongensgade nu stort set var overstået, når man ser bort fra at der udvendigt blot mangler lidt planering og beplantning. Indvendig i bygningen er alt nyt og ganske ukendeligt i forhold til tidligere, da vandet kørte rundt og blev renset i tre åbne filtre og kar. Nu foregår rensningen af råvandet i én kæmpestor stålbeholder med en kapacitet på 17 kubikmeter i timen. Efter rensning ledes vandet over i et meget stort lukket kar, inden det med et konstant tryk pumpes ud til forbrugerne. Hele forløbet styres og overvåges elektronisk, så man i tilfælde af lækage eller ekstraordinær tapning eksempelvis fra en brandhane får alarm og systemet er så viseligt indrettet, at formanden, via sin computer på hjemmeadressen, efterfølgende kan se hvad der har forårsaget alarmen, lokalisere det og tage de nødvendige forholdsregler i brug for at begrænse skadens omfang. Ligeledes kan formanden fra sin computer overvåge den daglige drift og hente data hjem. Hele ombygningen af værket beløber sig til omkring 850.000 kroner, men så er værket også i en stand der gør det muligt, at fungere mange år frem i tiden. En sidegevinst ved ombygning er et nyindrettet toilet og et pænt stort vinkelformet rum. Sidstnævnte kunne formanden forestille sig blev indrettet til vandværksmuseum/planceudstilling for bevarelse af den lokale vandværkshistorie til glæde og gavn for eksempelvis kommunens skoler. Vandværket har i det forløbne år haft et forbrug på 98.968 kubikmeter vand, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år og ud fra dette konkluderede formanden, at forbrugernes evne til at spare nok er toppet, samtidig med værket stort set ingen vandspild har haft. Ved sidste stikprøvekontrol er alle målere blevet godkendt og det betyder, at der spares penge, da udskiftningen af 250 målere kan udskydes yderligere fire år og dermed har målerne haft en levetid på 11 år og det er ikke så ringe endda, som formanden udtrykte det. I løbet af sommeren vil Sejlflod Kommune gå i gang med en etapevis renoveringen af kloakkerne i byen og hvis alt går vel, er det et projekt, der kan forventes færdigt omkring år 2008. Det er vandværkets hensigt at følge med hvor der graves og få fornyet hovedledninger, stikledninger og nedsat målerbrønde hvor det er nødvendigt i det omfang der er penge til fornyelser. Renoveringen af kloakkerne hilses fra vandværkets side velkommen, da utætheder i kloaksystemet og dermed fare for nedsivning af spildevand øger risikoen for en ringere vandkvalitet. Værket har i et helt år haft egen altid ajourførte hjemmeside og dermed har det været mulig for forbrugerne at gå ind og følge med i aktuelle vandprøver, samt finde en række andre interessante oplysninger så som kort over indvindingsområder og se at de faktisk bor oven på egne drikkevandsresurser. Derfor er der ekstra grund til at udvise forsigtighed med hvad der hældes i jorden eller sprøjter med i haven eller på markerne. Se mere på:www.kongerslevvand.dk