Obelsk støtte til udvikling i Nordjylland

Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater på i alt 5,016 mio. kroner. Af bevilgede legater kan nævnes følgende: Aalborg Universitet, Incl. afdelinger i Esbjerg Ballerup og København 1 . Enkeltpersoner Forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg: Adjunkt Vibeke Andersson, Bergen, Norge (2000 kr.), Lektor Inger Askehave, Kiev, Ukraine (2500 kr.), Adjunkt, Ph.D Lise-Lotte Holmgreen, Kiev, Ukraine (2500 kr.), Professor John Dalsgaard, Berlin, Tyskland (3000 kr.), Post. Doc. Helene Pristed Nielsen, Bergen, Norge (4000 kr.), Lektor Henrik Brohus, Pinkafeld, Østrig (4000 kr.), Lektor Erik Lund, Porto, Portugal (5000 kr.), Assistant professor Simone Frattasi, Athen, Grækenland (5000 kr.), Assistant professor Antje Gimmler, Glasgow, Skotland (5000 kr.), Amanuensis Bo Rohde, New York, USA (5000 kr.), Adjunkt Niels Arne Wahl, Wien, Østrig (5000 kr.), Professor Hugo Cancino, Mexico City, Mexico (6000 kr.), Adjunkt, Ph.D Rasmus Lund Jensen, Helsinki, Finland (6000 kr.), Videnskabelig assistent Anne-Mette Bech Albrechtslund, Vancouver, Canada (6000 kr.), Assistant Professor Zhenyu Yang, Xiamen, Kina (6500 kr.), Lektor Hans-Peter Schwefel, Athen, Grækenland (7000 kr.), Post. Doc. Rasmus Løvenstein Olsen, Jaipur, Indien (7000 kr.), Lektor Jan Dimon Bendtsen, Rio de Janeiro, Brasilien (7000 kr.), Adjunkt Yannick Le Moullec, Singapore (7500 kr.), Adjunkt Søren Wandahl, Atlanta, USA (7500 kr.), Lektor Inger Askehave, Charleston, USA (8000 kr.), Lektor Hiroyuko Yomo, Tottori, Japan (8000 kr.), Lektor Kurt Nørmark, Tokyo, Japan (8000 kr.), Lektor Kirsten Mølgaard Nielsen, San Francisco, USA (8000 kr.), Assistant professor Dil Muhammad Akbar Hussain, Californien, USA (8000 kr.), Assistant professor, Ph.D Zheng-Hua Tan (8000 kr.), Adjunkt Tjalfe G. Poulsen, New Orleans, USA (8000 kr.), Lektor Jens Henrik Andreasen, Seattle, USA (8000 kr.), Forskningsprofessor, Ph.D Zhe Chen, Taipei, Taiwan (9000 kr.), Adjunkt, Ph.D. Tine Steen Larsen, Sendai, Japan (9000 kr.), Assistant professor Zhenyu Yang, Taipei, Taiwan (9000 kr.), Forskningsassistent Simon Fristed Eskildsen, Brisbane, Australien (10.000 kr.), Adjunkt, Ph.D Lars Petersen Julius, Porto Alegre, Brasilien (10.000 kr.),Assistant professor, Ph.D Falk Heinrich, Perth, Australien (10.000 kr.), Professor Steffen B. Petersen, Shanghai, Kina (10.000 kr.), Lektor, MA, Ph.D Jesper Kjeldskov, Adelaide, Australien (10.000 kr.), Adjunkt Jeniece Paay, Adelaide, Australien (10.000 kr.). 2. Forskning Institut for Sprog, Kultur og Æstetik (25.000 kr.) Adjunkt Steen Fryba Christensen, Støtte til afholdelse af konference i 2008 med det formål at oprette et forskningsnetværk For latinamerikaforskere og at lave en bogudgivelse med nogle af konferencens bidrag. Der forventes deltagere fra Argentina, Cuba, Mexico, USA, Canada, Kina, Sverige og Danmark. Institut for Historie og Internationale Studier (40.000 kr.) Professor Mammos Muchie, Støtte til afholdelse af international workshop omkring flygtningeproblematikken omkring landene fra det såkaldte ¿Horn of Africa¿. (Ethiopien, Somalia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Uganda m.v.) Institut for Kommunikation (50.000 kr.) Undervisningsadjunkt Janne Bang, Støtte til Kultur- og eventprojektet Beijing i Aalborg der har til formål at bidrage til udviklingen af eventaktiviteter, og der med tilbyde en mulighed for vækst via oplevelsesøkonomi. Endvidere er projektet en opvarmningsevent til OL i Beijing 2008 og forventes afviklet over tre dage. ELITE ¿ Continuing Engineering Education (50.000 kr.) Professor Flemming K. Fink. Støtte til afholdelse af international konference SEFI i 2008 i Aalborg. SEFI er Europas største ingeniørorganisation, som spiller en vigtig rolle for udviklingen af ingeniøruddannelserne i Europa. Der forventes ca. 300 deltagere fra mere end 35 forskellige lande.Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (70.000 kr.) Professor Jørgen Goul Andersen. Støtte til afholdelse af international konference om ændringer i velfærdsstaten. Konferencen afholdes af CCWS ¿ Center for Komparative Velfærdsstudier ved Aalborg Universitet. Konferencen, der skal rumme 48 deltagere, vil dels være med til at synliggøre Aalborg Universitets rolle som et af Europas førende centre for sammenlignende velfærdsforsk ning, dels give unge Aalborg-forskere en lejlighed til at knytte vigtige retværkskontakter til og få kommentarer fra nogle af de internationalt førende forskere på feltet. Den internationale velfærdsstatsforskning er et forskningsområde i meget stor vækst, men har indtil for nylig mest været optaget af at forklare velfærdsstaternes stabilitet og de kræfter, der modvirkede selv beskedne forandringer. Kun stærkt ydre økonomisk pris har været tilskrevet en evne til af fremkalde ¿ endda beskedne ¿ ændringer. Dette billede har gennem flere år være udfordret af forskere og forskningsprojekter ved CCWS, bla, med af holdelse af en serie på tre internationale temakonferencer i Nordjylland om velfærdsstatens forandring (2005, 2006 og 2007) i delvis tilknytning til et andet meget stort forskningsprojekt. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi (80.000 kr) Læge, professor, dr.med. Torben Moos. Støtte til køb af udstyr til ny forskningsgruppe indenfor neurobiologisk forskning. Der vil bl.a. blive forsket i muligheden for at indsætte genetisk materiale i hjernen for at kunne reparere og måske endda kurere velkendte sygdomme, som det er meget vanskeligt at behandle, f.eks. arvelige neurologiske sygdomme (Huntingtons chorea og Følings syge) og neurodegenerative sygdomme (Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom). Center for Sansemotorisk Interaktion (97.000 kr.) Lektor, Ph.D. Pascal Madeleine. Støtte til anskaffelse af laboratorieudstyr til laboratoriet der har til formål at undersøge sensoriske og motoriske effekter af arbejdsrelaterede muskulære smerter. En af de hyppigste årsager til sygefravær og helbredsbetinget førtidspension er muskuloskeletale lidelser. Dette har store økonomiske konsekvens. Arbejdstilsynet anslår, at de offentlige udgifter, alene til arbejdsbetingede muskuloskeletale problemer udgør 4-5 mia kr. om året. Arbejde ved en PC¿er er også forbundet med arbejdsrelaterede lidelser i skulderregionen. En mulig årsag er, at den enkelte medarbejder ikke er opmærksom på et forøget aktivitetsniveau af musklerne. ¿Online feedback¿, d.v.s. et visuelt eller auditivt signal til medarbejderen når der registreres øget muskelaktivitet under computerarbejdet, har vist sig at være en effektiv måde, at få medarbejderen til at sænke muskelaktiviteterne. Sådan et system kan vise sig at være en pålidelig metode til forebyggelse af arbejdsrelateret muskulært besvær selvom langtidsvirkningerne stadig er uklare. Man er i gang med at udvikle en ny generation af feedback systemer, der kaldes intelligent biofeedback. Deres formål er at sørge for, at den enkelte medarbejder varierer den måde han/hun arbejder på, ved at give ham/hende forskellige former for signaler (feedback), som tegn til skift eller ændring i udførelsen af arbejdet. Ved hjælp af nye avancerede måleteknikker kan man måle musklernes udladninger (overflade elektromyografi og mekanomyografi), som en måling af hvorledes musklerne arbejder. Det er disse udladninger som fortæller forskerne, at musklerne ændrer deres arbejdsmåde i forbindelse med muskelsmerter. Det viser, at omlægningen i musklernes funktion kan være særdeles uhensigtsmæssig for musklens tilstand, og på sigt medføre at smerterne spreder sig. Dette kan være en af årsagerne til, at selv mindre belastningsskader med svag smerte, kan udvikle sig til stærke smerter der breder sig til store områder af kroppen. Dette kan få afgørende betydning i forståelsen af, hvorfor computerskader udvikler sig til kroniske smerter. Ved brug af elektromyografi fremstilles der kort der viser eventuelle nakke-skulder smerter. For at bevise virkningseffekter af intelligent biofeedback er det derfor afgørende at kunne måle disse kort, hvilket kan ske via det nye laboratorieudstyr. Institut for Bioteknologi (101.547 kr.) Associate Professor Reinhard Wimmer. Støtte til udstyr for genetisk og molekyhlærbiologisk arbejde. En del af de igangværende og fremtidige projekter indeholder produktion af isotopmærkede proteiner til brug for NMR (kernemagnetisk resonansspektroskopi) målinger. Dertil bliver bakterieceller, der er sat i stand til at producere det ønskede protein, dyrket i inkubatorer. En inkubator er i princippet et kammer, der holder nøjagtigt fastlagte temperaturer over en vis tid og samtidig ryster kolber med næringsmedie, hvori bakterierne gror, på en veldefineret måde. Til at åbne celler og udtrække proteinet, samt at analysere forløbet af produktionen, bruges der en del andet udstyr, bl.a. små centrifuger, varmeblokke, rysteborde, pipetter m.m. Professor Reinhard Wimmer samarbejder med mange udenlandske universiteter, bl.a. i Trondheim, Norge, Helsinki, Finland, Zurich, Schweiz, Bonn, Vesttyskland, foruden der er startet et nyt samarbejde med Aalborg Sygehus. Institut for Elektroniske Systemer (115.000 kr.) Lektor, Ph.D. MSc Math. Anders la Cour-Harbo. Støtte til indkøb af laboratorieudstyr til motion tracking laboratory. Instituttet har ofte behov for hurtige og præcise målinger af 2D eller 3D position. Det ønskede udstyr består af infrarøde kameraer forbundet til en central box, der igen er forbundet til en PC, som giver brugeren adgang til positionsinformation. Et eksempel på anvendelse kan f.eks. være ¿ samarbejdende robotter. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi (235.000 kr.) Institutleder Kim Dremstrup Nielsen. Støtte til etablering af idræts-testlaboratorium. For at skabe en unik og tæt forbindelse imellem eliteidræt, testning, forskning og undervisning er det Aalborg Universitets vision at etablere et testlaboratorium, der kan benyttes af de nordjyske eliteidrætsklubber i forbindelse med testning og træningsvejledning samt danne rammen for fælles projekter mellem universitetets forskere og studerende og den lokale idræt i regionen. De eksisterende laboratorier ved Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi har allerede en del avanceret udstyr, men der er behov for yderligere udstyr til målemetoder som vil gøre forskere i stand til at teste og analysere sundheds- og træningstilstand og træningseffekt hos alle typer af idrætsudøvere. Det er universitetets forventning at testlaboratoriet sammen med idrætsuddannelsen vil blive en berigelse af Aalborg idræts- og studiemiljø, og at uddannelsen har potentiale til at løfte idrætslivet i Region Nordjylland og professionalisere trænere og instruktører. Dertil er det universitetets ambition, at uddannelsen skal bidrage til den spirende industri indenfor design og produktion af sportsudstyr, både i regionen og på landsplan, samt være et hidtil manglende bindeled mellem eliteidræt og forskning, idet universitetet deler hele regionens interesse i at markere Nordjylland som hjemsted for fremragende præstationer ¿ også indenfor idræt. Center for TeleInFrastruktur (1.000.000 kr.) Rektor Finn Kjærsdam. Yderligere støtte til centret til forsknings- og udviklingsaktiviteter ( ca. 125 forskere) med det sigte at fastholde Aalborg Universitet og dermed også telekommunikations-klyngen i Nordjylland som et nationalt og international omdrejningspunkt for 4G-forskningen. De nye 4G-teknologier forventes på markedet omkring 2010. 3. Andet Ledelsessekretariatet (850.000 kr.) Støtte til studerendes meritgivende ophold i udlandet i 2008. Desuden bevilgede Det Obelske Familiefond legater til enkeltpersoner og forskning på Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Sygehus, Ortopædkirurgien i Region Nordjylland, kulturelle, kunstneriske og andre. Disse modtagere bringes i fredagsavisen.