Socialforsorg

Øget fokus på vistationerne

Udvalg vil se på mulig ubalance i hjemmehjælpen

HALS:Socialudvalget er i den løbende jagt på mulige besparelser klar til at se på de nuværende visitations-kriterier i ældreplejen - en fokusering, der på sigt kan medføre en opstramning af disse kriterier. Det fortæller formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der dog samtidig understreger, at en eventuel opstramning af visitations-kriterierne ikke vil få økonomisk effekt før tidligst i 2004. - Der er behov for en grundig gennemgang af det her område, og derfor vil vi først være klar til eventuelle ændringer ved udgangen af 2003, siger hun. Ane-Marie Viegh Jørgensen påpeger endvidere, at der med fokuseringen på visitations-kriterierne ikke er tale om et ønske om at forringe serviceniveauet på området. - Der er imidlertid en himmelråbende forskel på vores hjemmehjælps-tal og andres, og derfor vil vi kigge på det, siger udvalgsformanden. - Det er en kendsgerning, at vi i Hals Kommune yder forholdsvis meget hjemmehjælp til den yngre gruppe af ældre, mens vi til den ældre gruppe yder mindre end andre kommuner. Det kunne måske tyde på, at vi med hensyn til de "unge" er for flinke, mens vi måske i forhold til de ældste er for restriktive. Der er måske derfor behov for en anden fordeling af hjemmehjælpsopgaverne, fortsætter Ane-Marie Viegh Jørgensen med henvisning til tallene for hjemmehjælps-fordelingen i Hals Kommune. Markant forskel Disse taler viser, at aldersgruppen 67-79 år i Hals Kommune får 38,7 procent af den samlede hjemmehjælp, mens gennemsnitstallet for Hals Kommunes sammenlignings-kommuner ligger på 32,6 procent - ligesom gennemsnitstallet for amtet er nede på 32,1 procent. Omvendt viser tallene for Hals Kommune, at borgere på 80 år eller mere får 48,4 procent af den samlede hjemmehjælp i kommunen, og det tal kan så igen stilles over for sammenlignings-kommunernes og amtets gennemsnitstal, som ligger på henholdsvis 55,8 og 55,9 procent. - Der er altså en forskel, der gør det værd at se på det her område, men det er en opgave, der tager tid, for vi skal have foretaget en revisitering af samtlige hjemmehjælpsbrugere i kommunen, bemærker Ane-Marie Viegh Jørgensen, som dog påpeger, at der formentlig ikke vil blive ændret radikalt på de nuværende tildelinger til de ældre. - Det er jo svært at tage noget fra borgerne, når vi én gang har sagt, at de godt må få det. Det er ligesom at fodre en løve i et bur - det er nemt nok at smide kødet ind i buret, men det er ikke let at få ud igen, siger udvalgsformanden, der derfor skønner, at det primært vil være de kommende brugere af kommunens hjemmehjælp, der vil blive berørt af de eventuelt ændrede visitations-kriterier.