Brønderslev

ØIF slå–et i top–kamp

ØRSØ:Som ven–tet blev top–op–gø–ret i se–rie 4 kreds 33 mel–lem Ul–sted og Ørsø på Ørsø Sta–di–on en jævn–byr–dig af–fæ–re, som blev vun–det af Ul–sted med 2-0. Spil–let veks–le–de hele ti–den frem og til–ba–ge i beg–ge halv–lege, men for–skel–len på de to hold var, at Ul–sted nok for–stod at ska–be lidt fle–re chan–cer end Ørsø - li–ge–som de helt af–gø–ren–de for–stod at ud–nyt–te dem. Ul–sted fø–rer nu ræk–ken med mak–si–mum 24 point for otte kam–pe, mens Ørsø er num–mer fire med 15 point for syv kam–pe.OS