EMNER

Økonomi er ikke useriøst

- Du for­står ikke, at vi i net­vær­ket mod vest­for­bin­del­sen fo­ku­se­rer så me­get på øko­no­mi­en. Du an­fø­rer, at det gør man nor­malt ikke i kom­mu­nen ved star­ten af pro­jek­ter. Du næv­ner selv Mu­sik­kens hus som ek­sem­pel. Jeg sy­nes, mildt sagt, ikke ek­semp­let er så hel­digt, skri­ver Jør­gen An­der­sen hen­vendt til Tommye Eg­gers.il­lus­tra­tion

- Du for­står ikke, at vi i net­vær­ket mod vest­for­bin­del­sen fo­ku­se­rer så me­get på øko­no­mi­en. Du an­fø­rer, at det gør man nor­malt ikke i kom­mu­nen ved star­ten af pro­jek­ter. Du næv­ner selv Mu­sik­kens hus som ek­sem­pel. Jeg sy­nes, mildt sagt, ikke ek­semp­let er så hel­digt, skri­ver Jør­gen An­der­sen hen­vendt til Tommye Eg­gers.il­lus­tra­tion

3. LIMFJORDSFORBINDELSE: Tommy Eggers Hansen DF skriver i NORDJYSKE 27. oktober, at jeg bruger useriøse argumenter i Limfjordsdebatten. Tommy mener, at jeg er useriøs, når jeg fortæller, at kommunen vil komme til at betale mellem 2-3 mia. kr. for en Vestforbindelse. Tommy, jeg har da aldrig skrevet, at de skulle betales på engang. Nej, de kan f.eks. betales helt på den måde du skitserer: 100 mio.kr hvert år plus renter i en periode på 30 år. Det er godt nok mange penge Tommy. Hvordan mon man vil finde dem, når man ikke engang i år på anlægsbudgettet kunne finde 1.6. mio.kr. til en længe lovet cykelsti på Annebergvej? Nu skal du til at finde 100 mio.kr. om året plus renter. Der bliver vist ikke råd til ret meget andet i kommunen de næste 30 år. Smalkost over hele linjen, samtidig med at man går i gang med at fjerne skøn natur og dejlige miljøer. Du forstår ikke, at vi i netværket mod vestforbindelsen fokuserer så meget på økonomien. Du anfører, at det gør man normalt ikke i kommunen ved starten af projekter. Du nævner selv Musikkens hus som eksempel. Jeg synes, mildt sagt, ikke eksemplet er så heldigt, og jeg kunne godt småsmile lidt af dit eksempel, hvis ikke historien var så tragisk. Hvor meget er det nu, vi kommer til at betale, uden at vi har fået noget som helst af værdi! Jeg mener, at hvis der fra starten havde været politisk og økonomisk styring på projektet, var det formodentligt ikke gået så galt. At tænke politik og økonomi tæt sammen mener jeg altid er vigtigt, og er her på linje med din egen partifælle MFer Anita Knakkergaard, som for øvrigt er med i netværket mod vestforbindelsen. Hun har hele vejen igennem fremhævet netop økonomien, som det helt store problem ved vestforbindelsen. Andre DF’ere på Christiansborg er enige med hende. Du skriver også i dit indlæg, at jeg er useriøs med alle mine andre argumenter i Limfjordsdebatten. Hvilke fremgår ikke.

Forsiden