Børnepasning

Økonomisk hjælp til privat dagpleje i Hals Kommune

Der er for lang ventetid på pladser i børnehaverne

HALS:Hals Kom­mu­ne lø­ser nu pro­ble­met med mang­len­de luft i bør­ne­ha­ver­ne med en øko­no­misk hånds­ræk­ning til de for­æld­re, der har de­res børn i pri­vat dag­ple­je. Det dre­jer sig om 1917 kr. pr. barn sva­ren­de til for­skel­len mel­lem de 4125 kr., som kom­mu­nen gi­ver i til­skud til pas­nin­gen af et barn un­der tre år, og de 2208 kr., der ydes, når det er fyldt tre. Det kom­mer imid­ler­tid kun til at dre­je sig om en en­kelt må­ned pr. barn. På by­råds­mø­det be­slut­te­de man så­le­des, at til­skud­det ik­ke ned­sæt­tes i den må­ned, bar­net fyl­der tre år, men må­ne­den ef­ter. Det vil kom­me til at kos­te kom­mu­nen ca. 20.000 kr., iføl­ge be­reg­nin­ger­ne. Håb om me­re plads Man hå­ber så­le­des, at den eks­tra må­ned, vil give bed­re plads i bør­ne­ha­ver­ne, men er­ken­der, at det næp­pe vil lø­se alle pro­ble­mer. Nog­le for­æld­re kan ven­te at få til­budt plads i kom­mu­nal dag­ple­je, mens de ven­ter på bør­ne­ha­ve­plads, for at op­fyl­de pas­nings­ga­ran­ti­en. For børn i kom­mu­nal dag­ple­je gæl­der det, at bar­net skal op­ta­ges i bør­ne­ha­ve den før­ste i den må­ned, det fyl­der tre år. Er der ik­ke plads i bør­ne­ha­ven i lo­kal­om­rå­det, til­by­des bar­net at for­bli­ve i dag­ple­jen, og­så selv om der even­tu­elt er plads i en bør­ne­ha­ve i et an­det lo­kal­om­rå­de. For­æl­dre­be­ta­lin­gen ned­sæt­tes så­le­des, at den sva­rer til taks­ten for en bør­ne­ha­ve­plads. Det er imid­ler­tid ik­ke mu­ligt at til­by­de for­æld­re­ne i pri­vat pas­ning sam­me ned­sæt­tel­se af be­ta­ling på grund af de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer.

Forsiden