Øl­en­tu­si­as­ter stormer frem

Medlemstallet i Jammerbugten er ste­get med 36 pro­cent på et en­kelt år

Danske Ølentusiaster stormer frem, men det er stadig mest mændene, der lader sig gribe af entusiasmen. Kun 10 procent af Jammerbugtens medlemmer er kvinder. 	Foto: Scanpix

Danske Ølentusiaster stormer frem, men det er stadig mest mændene, der lader sig gribe af entusiasmen. Kun 10 procent af Jammerbugtens medlemmer er kvinder. Foto: Scanpix

JAM­MER­BUGT:Ly­den øl­flas­kens let­te suk, når den knap­pes op, vil kun­ne væk­ke tør­sten hos de fle­ste dan­ske­re. Det­te gæl­der ik­ke mindst for nord­jy­der­ne, og i fo­re­nin­gen De Dan­ske Øl­en­tu­si­as­ters lo­kal­af­de­ling i Fjer­rits­lev, der dæk­ker både Fjer­rits­lev, Brovst, Pan­drup, Blok­hus, Sal­tum, er glæ­den for den skat­te­de tørstslukker sær­lig mar­kant. På et en­kelt år er an­tal­let af med­lem­mer ste­get fra 44 til 60. Kvin­der har for­dom­me Men si­de om si­de med en­tu­si­as­men le­ver for­dom­me­ne om hum­le­drik­ken, som især blandt kvin­der sta­dig har et ry som en sim­pel håndværksbajer. Kun hver ti­en­de i lo­kal­for­en­in­gen er der­for kvin­de, og på lands­plan er tal­let li­ge­le­des nede på 16 pro­cent. - Der er man­ge kvin­der, der fejl­ag­tigt tror, at de ik­ke kan li­de øl, for­di de kun har prø­vet då­se­øl­len fra tysk­land. Men ek­sem­pel­vis bel­gisk øl ap­pel­le­rer jo til kvin­der med sin sær­li­ge frugt­ag­tige smag, for­kla­rer Lo­kal­af­de­lin­gen Fjer­rit­slevs for­mand, Pe­ter Ven­del­bo. I Fjer­rits­lev over­vejer man der­for at la­ve en sær­lig ølsmagningsaften kun for kvin­der, et ar­ran­ge­ment som tid­li­ge­re har vist sig at være en suc­ces for kvin­der i blandt an­det Ål­borg. Det vok­sen­de mar­ked for spe­ci­al­øl har de se­nes­te år il­lus­tre­ret dan­sker­nes sti­gen­de lyst til øl, og en­tu­si­as­men er ik­ke læn­ge­re for­be­holdt stor­by­ens trendbevidste ca­fé­mil­jø, men spre­der sig ube­svæ­ret i det lil­le sam­fund, hvor ko­nen og ven­ner­ne hi­ves med i fo­re­nin­gen, me­ner Pe­ter Ven­del­bo. Sam­men­hol­det i fo­re­nin­gen gør, at sta­dig fle­re fra Jam­mer­bug­ten mel­der sig ind i De Dan­ske Øl-en­tu­si­as­ters fæl­les­skab. Øl med hamp Med det sti­gen­de med­lems­tal hå­ber De dan­ske Øl­en­tu­si­as­ter, at kun­ne gø­re op med for­dom­me­ne om simp­le ba­je­re, da sma­gen af øl er me­re nu­an­ce­ret end då­se­øl­le­nes ud­bred­te metalflavour. Mar­ke­det by­der både på kir­se­bær­øl, øl bryg­get på hamp, el­ler øl til­sat cho­ko­la­de, kaf­fe el­ler hon­ning. - Øl­lens mang­fol­dig­hed gør, at et­hvert smags­løg, du har, kan sti­mu­le­res, og du har på den måde fle­re mu­lig­he­der for at fin­de net­op din smag, op­le­ver Pe­ter Ven­del­bo. Al­li­ge­vel kæm­per De Dan­ske Øl­en­tu­si­as­ter for, at øl be­va­res som en uhøj­ti­de­lig ny­del­se, og ik­ke gø­res til sam­me vi­den­skab, som vi­nen er det for ken­de­re. - Øl skal kun­ne ny­des af alle, og du skal ik­ke kas­te rundt med fi­ne ud­tryk for at kun­ne ny­de en god øl, un­der­stre­ger Pe­ter Ven­del­bo.