Ok med golf tæt på gravhøje

Golfspillet ved Hegedal er skudt sikkert over den værste sandbunker. Kulturarvsstyrelsen accepterer, at banen mellem Hobro og Valsgaard kommer tættere end 100 meter på fredede gravhøje.

Det var ikke mindst den alt for tætte dans med fortidsminderne, som i efteråret fik Naturklagenævnet til at skyde golfplanen i grus. Siden lavede Hobro/Arden Fjord Golfbane A/S en ny tegning, med et reduceret anlæg, der i mindre grad kommer for tæt på gravhøjene. Kun fairways, der ikke kræver terrænregulering, er nærmere end de tilladte 100 meter. Det har Nordjyllands Amt givet dispensation til, og den dispensation siger Kulturarvsstyrelsen god for. - Vi ser naturligvis helst, at man respekterer grænsen på 100 meter til gravhøjene. Men vi forholder os også til Naturklagenævnets praksis. Og nævnet har tidligere godkendt visse dele af golfbaner indtil 55 meter fra gravhøjene, siger Jette Bang fra Kulturarvsstyrelsen. Styrelsen har dog påtalt over for amtet, at afstanden skal måles fra foden af gravhøjene og ikke fra deres centrum. Loven siger, at man som udgangspunkt ikke må lave anlæg nærmere end de 100 meter. - Gravhøjene er et stykke kulturhistorie, og noget specielt for Danmark. De er en del af vores landskab og skal derfor friholdes. Hvis man f.eks. bygger en green eller tee-sted tæt på højene, mister man det historiske sus, som man får af at kigge på de gamle gravhøje, siger Jette Bang. Danmark kan mønstre tusindvis af de små og større, menneskeskabte høje. De blev anlagt i yngre stenalder og i bronzealderen. Det vil sige for cirka 3000 til 5000 år siden. Selv om Kulturarvsstyrelsen ikke protesterer, bliver amtets godkendelse af den nye golfplan alligevel en sag for Naturklagenævnet. Både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Bedre Bymiljø i Hobro har klaget. DN anker både i forhold til naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen og beskyttelsen af fortidsminderne. Foreningen mener, at 100 meter-reglen fra fortidsminder bør tolkes restriktivt og ikke overskrides af golfbaner. At golfbanen ligger nær Mariager Fjords kyst, mener amtet, ikke kræver en dispensation. Nicolas Leyssac fra DN i København anfører, at det er at bagatellisere reglerne og hæfter sig ved, at der i vejledning til naturbeskyttelsesloven står, at golfbaner normalt ikke kan få lov at ligge inden for beskyttelseslinjen. Endelig er DN bekymret for nogle vandhuller i området. Bevoksning omkring dem skal fjernes, og søerne renses. Det kan forbedre naturen, men DN kræver, at amtet sikrer, at oprensingen sker på "naturfaglig forsvarlig vis". En privatperson, Niels Reiter på Enghagen i Hobro, har også klaget over golfplan nummer 2. Men Naturklagenævnet har allerede afvist at behandle indsigelsen. Som privatperson uden direkte berøring med golfbanen har han slet ikke mulighed for at klage.