Alternativ energi

Olie er fortidens solenergi

Uden olie vil verden se helt anderledes ud. I de næsten 150 år, der er gået siden, man for første gang begyndte at udnytte olie som en energikilde i USA, er menneskehedens velstand vokset eksplosivt og verdens befolkning seks-doblet fra én millard til over seks milliarder mennesker. Alt sammen gjort muligt af den billige energi fra olie, der ikke blot kan udnyttes til opvarmning, brændstof til biler, fly og maskiner, men også til fremstilling af bl.a. kunstgødning, der har gjort det muligt at dyrke meget mere mad i u-landene, og til de mange plastic-produkter, der omgiver os i vores hverdag. Olien holder vort samfund levende, men i virkeligheden er olien en fossil væske. Sammen med kul omtales olie derfor også som et fossilt brændstof. Olie er dannet af rådne plantematerialer, der døde for mere end 100 millioner år siden. Det er altså organisk stof - en slags fortidens solenergi, der under gunstige omstændigheder kan bevares frem til nutiden. Først er de døde planterester blevet til en slags tørv, men efterhånden som planteresterne er blevet ældre og andre lag har aflejret sig ovenover, så der både er varme og tryk til stede, kan planteresterne begynder at blive til olie. Det sker typisk i to kms dybde eller endnu længere nede i undergrunden. Da olie er lettere end vand, og oliedannelsen jo kun sker dybt nede i jorden, vil olien være under tryk. Olien vil søge opad, og hvis der ikke er nogen lag ovenover, der kan holde på olien, vil den nydannede olie langsomt, men sikkert blive presset op til overfladen. Her vil den fordampe væk og være borte for altid. Men hvis der ovenover de olieførende lag er nogle vandtætte aflejringer, eksempelvis moræneler, vil olien blive fanget på sin vej op. På den måde kan der dannes oliefælder, der forhindrer olien i at nå op til overfladen. Her vil der i stedet ske en koncentration af olie - det er disse oliefælder man verden over udnytter som oliefelter. For at finde oliefelterne gennemfører man typisk en række små eksplosioner, der sender lydbølger ned gennem jorden. Ved sådanne seismiske undersøgelser sender hvert jordlag et slags ekko tilbage, og det kan måles. På den måde kan man ved seismiske undersøgelser få kortlagt, hvorhenne der er mulighed for, at der er en oliefælde og dermed et muligt oliefelt, Næste skridt er så at gennemføre en prøveboring, der kan afkræfte eller bekræfte antagelsen om der er olie. Antallet af nye store oliefund på over 500 mio. tdr. olie bliver stadig mere sjældne, og det ses af de kritiske oliegeologer som et tegn på, at vi kun er få år fra olieproduktionens kulmination - efter Hubbert også kaldet for Hubberts peak. I år 2004 brugte man globalt således seks gange så meget olie som man fandt. De kritiske geologer, der er samlet i organisationen ASPO - Association for the Study og Peak Oil&Gas, peger også på, at der stor usikkerhed om, hvor store oliereserverne reelt er. Hovedparten er verdens oliereserver ligger i Mellemøsten, hvor de fleste lande i slutningen af 1980erne lige pludselig angav, at deres oliereserver var flere gange større end hidtil angivet - uden at der var gjort nogle nye store fund. Det gjaldt også et land som Iran, der ellers forud for opskrivningen havde meldt om faldende oliereserver. De kritiske oliegeologer peger på, at forklaringen på de opskrevne oliereserver måske kan være, at OPEC-landene på samme tidspunkt ændrede reglerne for medlemslandenes produktion og dermed salg af olie, idet det nu kun var tilladt OPEC-landene at producere en årlig procentdel af oliereserverne. Når et OPEC-land opskrev sine oliereserver, kunne det derfor producere mere og hindre at de øvrige olieproducerende lande fik større markedsandele. Hvis de kritiske oliegeologer har ret, eksisterer en stor del af Mellemøstens oliereserver således kun på papiret - men disse tal indgår i Det internationale Energiagenturs opgørelse over de globale reserver. Man kan læse meget mere om riskoen for en kommende oliekrise og Hubberts peak på internettet: Den bedste hjemmeside er http://www.peakoil.net/, der er oprettet af ASPO. På dansk er der også to anbefalelsesværdige hjemmesider. Den ene er www.oliekrise.dk og den anden er http://da.wikipedia.org/wiki/Oliekrise.