EMNER

Olie på Lim–fjor–den var skyg–ger

{ FJER–RITS–LEV: En bor–ger men–te fre–dag kl. 15.36 at have ob–ser–ve–ret en stør–re olie–pøl på Lim–fjor–den ud for dæm–nin–gen på Bygholmvejlevej og kon–tak–te–de Løg–stør Po–li–ti. Da SOK ikke hav–de mu–lig–hed for at sen–de et fly, blev en pa–trul–je sendt til ste–det. Pa–trul–jen kun–ne imid–ler–tid ikke kon–sta–te–re no–get olie, men der–imod en del sto–re skyg–ger fra sky–er. SOK blev der–ef–ter un–der–ret–tet, og der blev ikke fo–re–ta–get yder–li–ge–re, op–ly–ser Løg–stør Po–li–ti.