- Om det er giftigt. Ja, mon ikke !

SLAM:Jeg har forståelse for de medborgere, der undrer sig. Her går vi og graver tostrengede kloaksystemer ned for at skille det rene regnvand fra det snavsede spildevand. Hvorpå vi pumper det snavsede vand til renseanlægget, hvor slammet filtreres fra .. Det nu rensede vand pumpes ud i Limfjorden, og det giftige slam spredes ud på markerne. Fra Gjøl kører man slammet til Aabybro. Muligvis er det rensede slam først behandlet med kalk, for et detikke skal stinke for meget. Om det er giftigt? Ja, mon ikke! Hvorfor tager man ellers løbende prøver af skidtet? Og hvorfor må der ikke dyrkes rodfrugter på de slambehandlede marker de følgende tre år? Alle ved, eller gør de ikke, at slammet kan skaffes af vejen ved afbrænding. Ved meget høje temperaturer omdannes de skadelige stoffer til gas og brænder. Resterne bliver til flyveaske, der bruges i cementindustrien og i asfalt Når et flertal i det kommende byråd i Jammerbugt Kommune alligevel stemmer for at smide slammet ud på markerne, er det angiveligt af økonomiske grunde. Penge er jo noget, man kan vurdere - selvom formanden for det kommende tekniske udvalg vælger kun at fokusere på de kendte tal, vel vidende at der vil komme andre udgifter forbundet med behandling, oplagring og spredning. Uden hensyn til de for tiden ukendte merudgifter, blot med henblik på den øjeblikkelige besparelse ved at smide skidtet på markerne, risikerer vi ad åre at blive præsenteret for regninger vi ikke kan betale i form af en miljøkatastrofe. At slam spredes i og af andre kommuner kan ikke være en begrundelse for flertallets beslutning. Grundvandet kender som bekendt ikke til kommunegrænser og tager heller ikke hensyn til hvilke landmænd, der vil lade deres jord forurene.