Om]stridt hol]landsk abort]skib væk]ker fu]ro]re i Po]len

BER]LIN:Den pol]ske stats]an]kla]ge]myn]dig]hed iso]le]re]de i går om]rå]det omkring et om]stridt hol]landsk skib, der har lagt til i den lil]le havn Wla]dy]sla]wo]wo for at gøre op]mærk]som på det ka]tol]ske lands abort]lov]giv]ning. Be]sæt]nin]gen på ski]bet siger, at de ikke vil for]eta]ge abort]ind]greb på polsk ter]ri]to]ri]um, men blot give gode råd til kvinder. I flere lokale me]di]er om]ta]les det hol]land]ske skib ”Langenort” imid]ler]tid som en abort]kli]nik. Be]søg på ”abort]ski]bet” er blevet for]budt ind til videre. Om bord er der et gy]næ]ko]lo]gisk un]der]sø]gel]ses]rum og et mind]re la]ger af for]skel]li]ge me]di]cin]ske præ]pa]ra]ter. Myn]dig]he]der]ne be]bu]de]de en un]der]sø]gel]se for at få fast]slå]et præ]cist, hvil]ke me]di]ka]men]ter, der er om bord på bå]den. Pol]ske far]ma]ceu]ter og tol]de]re skulle først og frem]mest un]der]sø]ge, om den for]bud]te abort]pil]le RU-486 er om bord. ] /rit]zau/