Frederikshavn

]Op]ford]ring til alle fo]re]nin]ger om at få god]ken]del]ser]

] Rigs]po]li]ti]ets Da]ta]af]de]ling gi]ver fo]re]nin]ger og idræstklubber mu]lig]hed for gra]tis kon]trol af le]de]re og træ]ne]re]

FRE]DE]RIKS]HAVN: Idræt er et sted, hvor man vi]ser de fø]lel]ser - her skal være plads til både sejrs]knus, et klap på skul]de]ren eller en trøs]te]nd]e om]fav]nel]se til et barn, der fø]ler nederlag eller har slå]et sig. Men selv]føl]ge]lig er der græn]ser for krops]kon]tak]ten, der ikke må udvikle sig til noget, der minder om pædofili, og for at fast]læg]ge nogle ret]nings]li]ni]er, op]ford]rer DIF (Dan]marks Idræts-For]bund) klub]ber]ne til at øge op]mærk]som]he]den på em]net, samt iværk]sæt]te den for]nø]dne vi]den om de lov]mæs]si]ge for]hold. Dansk bold]spil Union op]ford]rer til, at man i klub]ber]ne bru]ger en gra]tis ser]vice fra Rigs]po]li]ti]ets Da]ta]af]de]ling, hvor man kan få kon]trol]le]ret hver en]kelt træner og le]der for, om der fin]des tidligere sa]ger eller dom]me på ved]kom]men]de. Bold]klub]ben Bangs]bo Fre]ja i Fre]de]riks]havn er en af de klub]ber, som netop har brugt den op]ford]ring, og for]mand Sø]ren Ma]thi]as]sen kan med stor glæ]de kon]sta]te]re, at samt]li]ge le]de]re og træ]ne]re i klubben er blevet god]kendt via denne ord]ning, som ad]mi]ni]stre]res helt ano]nymt. - Det er selv]føl]ge]lig vig]tigt, at vi kan til]by]de den ano]ny]mi]tet, og ville der have været én imel]lem som faldt uden]for, var kon]se]kven]sen helt klar - ud af vag]ten. Vi bak]ker fuldt og helt op om de ret]nings]li]ni]er, som der er ud]sendt, og vi har ved ad]skil]li]ge møder talt om, hvil]ke for]vent]nin]ger og krav vi har til vore træ]ne]re og le]de]re. - Jeg er stolt over, at vi nu har mod]ta]get "det blå stem]pel" på vores omkring 50 træ]ne]re og le]de]re, og jeg vil op]ford]re alle klub]ber og fo]re]nin]ger til at bru]ge den gra]tis ser]vice som der til]by]des, så vi alle er med til at mind]ske ri]si]ko]en for over]greb mod bør]ne]ne, slut]ter for]mand Sø]ren Ma]thi]as]sen fra bold]klub]ben Bangs]bo Fre]ja. ]bob]