Opbakning fra Agenda 21-møde til bakker ved mølle og trafikplan

SINDAL:Både trafiksikkerhedsplanen, helhedsplanen for Sindal by og flere andre emner blev drøftet på Agenda 21 temamødet forleden. Trafiksikkerhedsplanen ventes endeligt godkendt inden året er omme, og efter en gennemgang af planen, diskuterede de 15 mødedeltagere trafikforholdene forskellige steder i kommunen. Mødedeltagerne var meget positive overfor planen. Flere påpegede dog, at det ikke er nok at skrive, at man vil gøre noget ved trafiksikkerheden - ordene skal følges af handling. Borgmester Søren Risager orienterede om den helhedsplan som arkitektstuderende fra Århus har lavet for Sindal by. Man har fra politisk side besluttet at der skal sættes penge af til en forskønnelse af nævnte områder, men man har ikke besluttet for konkrete tiltag. Agenda 21-gruppen udtrykte stor tilfredshed med forslaget til pladsen foran møllen. Det blev påpeget at møllen har stor værdi for Sindal by som vartegn og at det vil være synd og skam at bygge på grunden foran møllen. Det åbne areal skal bevares og det foreslåede bakkelandskab blev rost. Det var vigtigt at der også laves et befæstet opholdsareal foran møllen som kan bruges i forbindelse med arrangementer, mente Agenda 21-gruppen. - Området Østergade, Vestergade, Nørregade og Jernbanegade gav anledning til større diskussion. Der var enighed om at området ikke opfylder funktionen som torv og opholdsareal og et sted man gerne vil opholde sig, beretter Lars Vandkjær. Nogle mente at skulpturen på pakhustorvet skulle flyttes, en anden at den skulle laves til et springvand. Diskussionen førte til en længere snak om Sindals bymidte og detailhandel, og om hvordan man får mere liv i midtbyen. Det blev foreslået at lave en gågade fra Fredensgade til Vestergade. Forslaget faldt dog ikke i god jord hos alle mødedeltagerne. Trafikforholdene i Nørregade blev diskuteret og der var enighed om at trafikken indimellem er lidt kaotisk. Der blev ikke nogen entydig konklusionen på diskussionen, men der var enighed om, at der skal arbejdes videre på at skabe nogle kønnere rammer for byen. Til slut diskuterede man affaldsproblemerne langs vejene og rabatklipning.