Lokalpolitik

Opstramning på slamudbringning

HJØRRING:Spildevandsslam fra kommunale renseanlæg skal primært bruges til jordbrugsformål, og arealer med særlige drikkevandsinteresse skal friholdes for udbringning af slam. Det slog Plan- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune fast ved et udvalgsmøde, hvor emnet var på dagsordenen. - Vi anvender et forsigtighedsprincip for at sikre drikkevandet. Det gør at vi fastholder den gevaldige opstramning, der er sket, oplyser udvalgsformand Per Harfeld (V). Opstramningen skete sidste efterår, og udvalget tog emnet op igen på grund af en del debat om holdningen til slam i flere medier. Forud for udvalgsmødet forleden havde administrationen forsøgt at skaffe sig et overblik, og indstillingen blev, at der ikke er nogen saglige grunde til ikke at anvende slam til jordbrugsformål. Derimod skal frivillige aftaler med landmænd i Hjørring Kommune sikre, at slam ikke spredes på vandværkers indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser.