Optimisme giver flere messer

Antikmessen er   et af de velkendte indslag  i messe-kalenderen. Arkivfoto: Per Kolind

Antikmessen er et af de velkendte indslag i messe-kalenderen. Arkivfoto: Per Kolind

AAL­BORG:Det øko­no­mis­ke op­sving og op­ti­mis­men i er­hvervs­li­vet ud­møn­ter sig også i en sti­gen­de ak­ti­vi­tet på mes­se­fron­ten i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter. - Den sto­re ak­ti­vi­tet hos virk­som­he­der gi­ver øget fo­kus på mar­keds­fø­ring, og det er bag­grun­den for, at an­tal­let af mes­ser og mes­se­del­ta­gel­se nu igen er i stig­ning, for­kla­rer di­rek­tør Ernst Tril­ling­sga­ard fra cent­ret. Nær­me­re be­stemt hol­des der i lø­bet af det kom­men­de år ikke fær­re end syv sto­re mes­ser i cent­ret. Nog­le af dem er etab­le­re­de mes­ser, mens an­dre er helt nye. Det gæl­der for ek­sem­pel en ny stor nord­jysk fø­de­va­re­mes­se, der af­vik­les i da­ge­ne 17.-19. au­gust. De to før­ste dage er for­be­holdt fag­folk, mens der den sid­ste er åbent for alle in­ter­es­se­re­de. Or­ga­ni­sa­tio­nen bag Sma­gen af Nord­jyl­land står for mes­sen, som skal sæt­te fo­kus på den høje kva­li­tet af nord­jyske fø­de­va­rer, så pro­fes­sio­nel­le fag­folk har mu­lig­hed for at op­le­ve, sma­ge og dis­ku­te­re fø­de­va­rer. ”Sma­gen af Nord­jyl­land” vil om­fat­te cir­ka 60 del­ta­gen­de pro­du­cen­ter. Kva­li­tet og luk­sus Et an­det nyt ind­slag er ”Wining & Dining”, som i tråd med ti­dens trend hand­ler om kva­li­tet og luk­sus. Den hol­des 9.-11. fe­bru­ar 2007 og vil præ­sen­te­re det bed­ste af det bed­ste in­den for gas­tro­no­mi i bred for­stand, for­brugs­goder, be­klæd­ning, mode, brugs­kunst, ser­vice og livs­stil. I da­ge­ne 5.-8. ok­to­ber af­vik­les en af de tra­di­tions­ri­ge mes­ser, nem­lig “An­tik & De­sign”, som den nu hed­der, og kort ef­ter, fra 13. til 15. ok­to­ber, hand­ler det om bo­lig­mes­sen “Gør din bo­lig bed­re”. Den vel­kend­te kar­ri­ere- og ud­dan­nel­ses­mes­se ”Ud­dan­nel­se uden græn­ser” gæs­ter Aal­borg fra 24. til 26. ja­nu­ar 2007. Det er Dan­marks stør­ste af sin art, og den om­fat­ter nu ud­over Aal­borg også Fre­de­ri­cia, Her­ning og Kø­ben­havn. Travl­hed fort­sæt­ter Et an­det vel­kendt ind­slag er hel­se­mes­sen ”Krop, sind og ånd”, som 2.-4. marts 2007 hol­des for tred­je gang. Og så er der selv­føl­ge­lig ”For­år”, som fra 23. til 25. marts 2007 hol­des for 39. gang. Ernst Tril­ling­sga­ard op­ly­ser i øv­rigt, at travl­he­den i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter fort­sæt­ter de kom­men­de år. I 2008, 2009 og 2010 er der fo­re­lø­big hen­holds­vis ni, syv og syv mes­se­re­ser­va­tio­ner i ka­len­de­ren. - Fak­tisk kan det i pe­rio­der være svært at fin­de le­dige da­to­er i cent­rets ka­len­der. Ek­sem­pel­vis hol­der ero­tik­mes­sen Erotic World pau­se i 2007, idet der ikke er le­dige week­en­der. Men den ven­der dog til­ba­ge til Aal­borg i 2008, næv­ner Ernst Tril­lings-gaard.