Retspleje

Otte måneder bag tremmer

LØGSTØR:En 27-årig mand fra Løgstør er ved byretten i Fjerritslev idømt otte måneders ubetinget fængsel for blandt andet 11 tilfælde af dokumentfalsk, 15 bedragerier, flere hæleri- og tyveriforhold, besiddelse af narko samt kørsel i frakendelsestiden. I løbet af retsmødet kunne anklageren, politifuldmægtig Natalja Koot, konfrontere tiltalte med i alt 44 kriminelle forhold, som han for størstedelens vedkommende erkendte fuldt ud. Det kneb dog med velvilligheden om at oplyse navne på de personer, der var involveret i forholdene om hæleri. Manden blev dømt for flere tilfælde af tyveri og hæleri samt en enkelt overtrædelse af kørsel uden kørekort i frakendelsestiden. Bedragerierne drejer sig om indløsning af skrabelodder, som han oplyste at have fundet. Dokumentfalsknerier var brug af stjålne check, som han indløste i forretninger i Vesthimmerland og Aalborg. Bistandsklient Om sin økonomiske situation oplyste tiltalte, at han var bistandsklient. Han kom ud i kriminalitet, fordi han var økonomisk klemt, idet han skyldte penge forskellige steder - blandt til narko. Han havde et behov for 3-400 kroner til at finansiere sit daglige forbrug af stoffer. Anklageren nedlagde påstand om ubetinget fængsel i et år og seks måneder. På dommerens forespørgsel om denne påstand henhørte til almindelig praksis var anklagerens svar, at den foreliggende kriminalitet var så omfattende og vidtspændende, at der ikke fandtes en praksis. Forsvareren, advokat Mogens Nørgaaard, var enig med anklageren i, at den omfattende aktivitet nok kunne berettige til en betinget dom, men da der var tale om relative små beløb, måtte en sanktion på seks-ni måneders fængsel være det maksimale. Dommer Ole Høyer afsagde derefter dommen på otte måneders ubetinget fængsel. Dommeren lagde vægt på, at der alene for tiltalerne for dokumentfalsk var tale om 16.600 kroner og de 15 bedrageriforhold samlet også omfattede betragteligt beløb. Blive i varetægtsfængsel Med henvisning til mandens daglige forbrug af stoffer, og der dermed var begrundet mistanke om at manden på fri fod ville fortsætte begå nye lovovertrædelser, begærede anklageren at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet, indtil endelig afsoning kan finde sted. Forsvareren påstod løsladelse, idet der foreligger tilståelse på alle punkter. Han sagde. at klienten var klar over hvad hans handlinger har indebåret og at der derfor ikke er grund til at formode at han vil begå yderligere kriminalitet. Men dommeren fulgte anklagemyndighedens påstand og afsagde kendelse om at manden skal forblive i varetægt. Denne kendelse kærede forsvareren til landsretten.