Hospitaler

Overordentligt kompliceret projekt

Notat fra Cowi vurderer de trafikale problemer ved at samle al sygehusdrift i Aalborg ved Sygehus Syd

En samling af sygehusdriften ved Hobrovej i Aalborg vil betyde, at næsten alle ubebyggede arealer skal bebygges - og nogle steder skal bygninger rives ned og erstattes af nybyggeri. Sådan kan det fuldt udbyggede sygehus se ud, set fra syd. Længst til højre i billedet Hobrovej. I den del af nybyggeriet, der ligger tættest på Hobrovej, skal en helikopter kunne lande på taget (markeret med H på billedet).

En samling af sygehusdriften ved Hobrovej i Aalborg vil betyde, at næsten alle ubebyggede arealer skal bebygges - og nogle steder skal bygninger rives ned og erstattes af nybyggeri. Sådan kan det fuldt udbyggede sygehus se ud, set fra syd. Længst til højre i billedet Hobrovej. I den del af nybyggeriet, der ligger tættest på Hobrovej, skal en helikopter kunne lande på taget (markeret med H på billedet).

NORDJYLLAND:Regionsrådet har nu suppleret sit skyts i kampen for at få et nyt sygehus i Aalborg Øst i stedet for et samlet sygehus i tilknytning til Sygehus Syd. Et 36 sider stort notat fra konsulentfirmaet Cowi opridser en række aspekter inden for især det trafikale og bygningstekniske felt ved en samling af Aalborgs sygehusfunktioner nær Hobrovej. Region Nordjylland har i al hast bestilt vurderingen, efter at det såkaldte Erik Juhl-udvalg sagde nej til regionsrådets anbefaling af et helt nyt sygehusbyggeri i Aalborg Øst og i stedet anbefalede en model, hvor man bygger videre på Sygehus Syd. Regionspolitikerne er blevet hvisket i øret, at de trafikale problemer ved Sygehus Syd-modellen ikke spillede nogen særligt stor rolle i regionens materiale til ekspertudvalget. Det søger regionen nu at råde bod på, før regeringen inden 1. februar afgør, om man på dette punkt skal følge Erik Juhl-udvalget eller ej. Cowi konstaterer, at et udvidet sygehus ved Hobrovej ikke i sig selv vil give forøgede trafikproblemer i området. Men: Allerede i dag er der tit tæt trafik på vejene nær sygehuset, og den forventede generelle stigning i trafikken vil betyde, at disse problemer forøges. Byggeri i 22 år Vil det færdigudbyggede sygehus ikke i sig selv belaste trafikken, er der til gengæld ifølge Cowi udsigt til, at der i hele byggeperioden bliver trafikale problemer, fordi veje må spærres i perioder, og der skal køres byggematerialer og andet til området. Og disse - midlertidige - problemer bliver ifølge firmaet ikke just kortvarige. Det vurderes, at fordi sygehuset i byggeperioden skal fungere videre, vil der skulle være byggeri i gang på stedet i hele 22 år! Cowi udtrykker det på denne måde i notatet: "Ud fra en overordnet betragtning vil det være anlægsteknisk muligt at udbygge Aalborg Sygehus Syd. Det vil dog være overordentligt kompliceret og stille store krav til planlægningen af udbygningen. Det vil kræve en meget lang byggeperiode og vil indebære øgede anlægsudgifter". Valgte politikerne en anden løsning, hvor der ikke i samme grad skulle tages hensyn til et bestående sygehus og dets omgivelser, ville byggeperioden blive markant kortere, vurderer Cowi. Med et tilsvarende byggeri "under mere ideelle forhold vil der kunne forventes en byggeperiode på 10-12 år". Rystelser, støj og støv Det fremgår, at man ved en Sygehus Syd-løsning skal ekspropriere naboområder og rive et ikke nærmere angivet antal eksisterende boliger ned. Naboerne vil i byggeperiode også "i betydeligt omfang" blive generet af rystelser, støj og støv. 600.000 kubikmeter overskudsjord skal eksempelvis køres væk. Det vil skulle ske via Sdr. Skovvej og via Mølleparkvej, og for ikke at genere trafikken mere end højst nødvendigt kan jordkørslen kun foregå uden for myldretidsperioder. Cowi vurderer, at der vil skulle etableres ca. 1400 nye p-pladser på sygehusets område. 800 af dem skal huse biler, udløst af, at der kommer flere patienter og ansatte end i dag, mens de 600 af de nye pladser skal erstatte et tilsvarende antal nuværende p-pladser rundt om på arealer, der i fremtiden skal bebygges. Høj tilgængelighed Når sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og andre folketingsmedlemmer studerer de mange problemer, en samling ved Sygehus Syd ifølge Cowi vil medføre, får de samtidig fra regionen serveret yderligere et par argumenter for nybyggeri i Aalborg Øst. Cowi har nemlig - ligeledes på bestilling fra regionen - produceret et andet notat, "Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst". Heri beskrives, at hvis man vælger nybyggeri på det ca. 100 hektar store areal øst for Selma Lagerløfs Vej, får man et sygehus i et område, hvor der allerede i dag er "høj tilgængelighed fra det overordnede vejnet". En ny godt fem kilometer lang Egnsplanvej mellem Hadsund Landevej og motorvejen vil gøre det endnu lettere at komme til og fra et sygehus her, fremhæves det. Mens beskrivelsen af problemerne ved en samling af sygehusaktiviteterne ved Hobrovej fylder 36 sider, kræver det blot otte sider at fortælle om de trafikale fordele ved et helt nyt sygehus.