Overskudsvarme til Suldrup og Haverslev

Aars forhandler om at levere varme til naboerne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Spørgsmålet er om næste opgave bliver at etablere en ledning med overskudsvarme fra Aars til Haverslev og Hornum - i lighed med ledningen til Hornum (billedet).

AARS:Aars Fjernvarme- forsyning har positive forhandlinger med nabofjernvarmeforsyningerne om at levere overskudsvarme til Haverslev og Suldrup. Desuden arbejder fjernvarmeforsyningen sammen med en beboergruppe i Sjøstrup om at tilslutte en række ejendomme her. Det oplyste Aars Fjernvarmeforsynings formand, Svend F. Andersen, Aars, på generalforsamlingen på Aars Hotel. Bestræbelserne går ud på at få nyttiggjort overskudsvarmen i stedet for at fyre for fuglene. - Vi har også indsendt forslag om at forsyne industriområdet omkring Løgstørvej - bl.a. omfattende Aars Messecenter - med fjernvarme. Hvordan det går, vides ikke på nuværende tidspunkt, idet Naturgas Midt/Nord har gjort indsigelse mod planerne, sagde Svend Andersen. Velkommen til 460 Fjernvarmeformanden bød velkommen til de nye forbrugere fra Hornum. Sidstnævnte er nu et selvstændigt forsyningsområde inden for Aars Fjernvarmeforsyning. - For vore medarbejdere har det været en stor udfordring at få fusionen med Hornum op at stå. Herudover er der installeret et nyt styrings-regulerings-og overvågningsanlæg, således at man stort set kan overvåge og styre alt fra Aars Varmeværks kontrolrum på Dybvad Møllevej inklusiv fjernvarmecentralen i Hornum og de to centraler på Gislumvej og Østre Boulevard i Aars, oplyste Svend Andersen. Formanden berettede, at mængden af bortkølet varme er faldet fra 19 til 13 procent, mens ledningstabet er minimeret fra 28 til 25 procent i forhold til den samlede varmemængde, som er tilført nettet. Der er i det netop sluttede regnskabsår investeret seks millioner kr. i nyanlæg og renovering af ledningsnettet. Har nu 4360 forbrugere Aars Fjernvarmeforsyning har fået 552 nye forbrugere, heraf de 460 som sagt fra Hornum, således at antallet af forbrugere med egen måler nu er på 4360. Hovedledningsnettet er udvidet med cirka 7800 meter, så det nu er på cirka 72 km dobbeltledning inklusiv transmissionsledningen mellem Aars og Hornum. Stikledningsnettet er forøget med 500 meter til cirka 33 km dobbeltledning. Fjernvarmeforsyningen har investeret i mange nye målere og vil investere 3,8 millioner de kommende to-tre år, så alle forbrugere til den tid vil have ny måler med radiomodul til fjernaflæsning. I Hornum har samtlige 460 forbrugere allerede de nye målere. - Vi er stadig blandt de billigste fjernvarmeværker i Danmark og betydeligt billigere end opvarmning med olie eller naturgas, sagde Svend Andersen. Vi solgte 17 procent mere varme, hvilket dels skyldtes de nye forbrugere fra Hornum, dels den kolde vinter. Formanden glædede sig over, at det er lykkedes at holde stabil varmepris, selv om en stor brand hos Renovest bevirkede, at den forbrændte affaldsmængde blev reduceret med 3771 tons til 49.290 tons affald i forhold til foregående regnskabsår. Svend Andersen understregede, at de særlige udfordringer sidste regnskabsår med hensyn til at indfase flere biobrændsler har vist, at Aars Fjernvarmeforsyning er robust og fleksibel. Dette tegner godt for fremtiden. - Vi ser derfor med fornyet optimisme på fjernvarmeforsyningen, affaldsforbrændingen og samar- bejdet om fjernvarmeleverance til vore nabobyer, fastslog Aars Fjernvarmeforsynings formand. Til bestyrelsen nyvalgtes viceberedskabschef Palle Olesen, Aars, i stedet for sparekassefuldmægtig Per Glerup, Aars, der efter 12 år ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Fjernvarmeforsyningens næstformand, Marius Stubberup, Aars, blev genvalgt. Regnskabet blev forelagt af revisor Mads Lundgaard, Nielsen&Christensen, Aars.