Irak

På mis]sion med be]fa]let siesta

Carl-Axel Han]sen skal til Irak som MP'er - car]por]ten må ven]te]

HJAL]LE]RUP:Car]por]ten er ufær]dig, men Carl-Axel Han]sen, kal]det Cal]le, hå]ber, at han når at blive fær]dig med ar]bej]det inden i morgen klok]ken 4. Her har han med egne ord som]mer]fug]le i ma]ven, når han skif]ter de lune danske som]mer]tem]pe]ra]tu]rer ud med 40 gra]der, når tu]ren går til Irak. Nær]me]re be]teg]net nord for stor]by]en Bas]ra, hvor Tig]ris og Eu]frat lø]ber ud i del]ta]et. Her skal Carl-Axel Han]sen, der til hver]dag er an]sat ved mi]li]tær]po]li]ti]et på Aal]borg Ka]ser]ne, ar]bej]de som MP'er. Han vin]ker for en stund ikke bare far]vel til en måske ufær]dig car]port men også til hus]tru]en Lise og dat]te]ren Fre]de]rik]ke på 17 må]ne]der. Den 32-årige sol]dat, der på tirsdag kan fej]re fød]sels]dag i Ku]wait, hvor sol]da]ter]ne skal væn]ne sig til var]men i de første uger, læg]ger ikke skjul på, at det hår]des]te på den første mis]sion bliver at und]væ]re Fre]de]rik]ke. Torsdag før pås]ke rin]ge]de te]le]fo]nen. - Min chef rin]ge]de til mig og spurg]te, om jeg ville med, og han sagde, at jeg havde tre ti]mer til at be]stem]me mig, siger Carl-Axel Han]sen. Det shia-mus]limsk do]mi]ne]re]de om]rå]de hvor Carl-Axel Han]sen skal sør]ge for, at sol]da]ter]ne op]fø]rer sig or]dent]ligt under og efter tje]nes]ten, er under en]gelsk over]kom]man]do. Che]fen har netop været på be]søg der, hvor den danske lejr skal være, og han kunne kon]sta]te]re, at der ikke er helt fre]de]ligt endnu. Selv]om ira]ker]ne ikke er be]gej]stre]de, så vil de mere end noget andet have ro. - Det, som han hør]te der]ude, var, at ira]ker]ne vil have lov og or]den. Carl-Axel Han]sen mener, at han og de andre sol]da]ter er godt for]be]red]te på op]ga]ven. De har bl.a. været på kur]sus i den ara]bis]ke kul]tur. Han er ikke ban]ge for, at de danske sol]da]ter bliver be]trag]tet som en be]sæt]tel]ses]magt, selv]om Dan]mark også del]tog i kri]gen mod Sad]dam Hus]seins re]gi]me. - Nu skal vi hol]de os for øje, at vi er der for at hjæl]pe dem, og at det skal gå så hur]tigt og gnid]nings]frit som over]ho]ve]det mu]ligt. Det, som Carl-Axel Han]sen fryg]ter mest, er de høje var]me]gra]der. Han mener, at der hver dag er be]ord]ret fast siesta mellem klok]ken 11 og 15. Han er ikke ban]ge for at, der skal ske noget, selv]om han f.eks. kan blive ind]dra]get i hus]un]der]sø]gel]ser efter vå]ben. - Jeg er ikke ban]ge, men jeg vil altid have re]spekt. Hvis man er ban]ge, skal man ikke tage tage så frem]med et sted hen Hus]tru]en Lise skal pas]se hjem]me]fron]ten, men hun har fuld]stæn]dig ac]cep]te]ret, at ge]ma]len skal på mis]sion. - Det er en del af hans ar]bej]de. Selv]føl]ge]lig kommer vi til at sav]ne ham, men det bliver nok værst for ham, at han skal und]væ]re Fre]de]rik]ke, siger Lise Han]sen, der pri]ser sig lyk]ke]lig for, at e-mai]len er op]fun]det Hvis pla]nen hol]der, skal Carl-Axel Han]sen først ud]skif]te som]mer]tø]jet 22. no]vem]ber, hvor tu]ren for]ment]lig går hjem mod Dan]mark. ]