Hospitaler

På tvungen og vanskelig opgave

En tvungen opgave kalder regionsrådsmedlem Svend Heiselberg (V) 30.8. budgetlægningen og udsigten til at skulle i gang med besparelser på sundhedsområdet i den nye region.

Det har Heiselberg ret i, selvom det er vanskeligt at forstå, hvorfor Heiselbergs partifæller i regeringen ikke flytter nogle flere penge fra den overfyldte statskasse ud til de økonomisk hårdt trængte regioner og kommuner, men i stedet lægger VK-regeringen et stadigt strammere økonomisk råderum for såvel kommunerne som regionerne. Hvis VK-Regeringen i stedet ville lette lidt på låget til statskassen og dermed medvirke til mere velfærd for pengene, så kunne vi undgå de serviceforringelser, som besparelserne uvægerligt vil blive opfattet som blandt de borgere, der rammes. De store løfter fra VK-Regeringens medlemmer om et sundhedsvæsen i verdensklasse, der blev givet under den seneste valgkamp klinger i hvert fald hult på nuværende tidspunkt. Men uanset om vi kan lide klangen eller ej, skal budgetopgaven løses, og det bliver ikke nogen nem opgave i Region Nordjylland. Der er udsigt til et underskud på knap 200 mio. kr., hvis det nuværende serviceniveau skal videreføres. Tildelingen af penge, bloktilskud, fra staten sker bl.a. ud fra hvordan den gennemsnitlige produktivitet i det nordjyske sundhedsvæsen er set i forhold til de øvrige regioner. Her må vi erkende, at vi er bagefter. Hovedårsagerne hertil blev for et par år siden klarlagt fra DSI Institut for sundhedsvæsen, det er bl.a. den decentrale sygehusstruktur og højspecialiserede afdelinger. Et enigt amtsråd har hidtil valgt at have en relativ decentral sygehusstruktur, også selvom vi fra politisk side har været klar over, at det koster ekstra. Valget er truffet for at sikre borgerne nærhed og tryghed og for at udnytte de faciliteter, der samlet set er til rådighed. Jeg havde helst set, at vi kunne diskutere sygehusstruktur med udgangspunkt i kvalitet, faglighed og tryghed for borgerne uden også at skulle diskutere besparelser, men når regionen står med så voldsomme økonomiske problemer, som det er tilfældet bliver det umuligt at skille de to ting ad. Det er blandt andet også netop strukturen der er med til at effektiviteten i det nordjyske sygehusvæsen ikke er så høj som i andre amter fordi vi qua den decentrale struktur har bundet mange læger op i vagtberedskaber på de mindre sygehuse hvilket medfører, at der ikke så mange læger til rådighed til at varetage undersøgelser og behandlinger i dagtimerne. De højtspecialiserede afdelinger, som er en af forudsætninger for, at Aalborg Sygehus kan være universitetssygehus er desværre også med til at trække produktivitetstallet ned fordi opretholdelsen af bl.a. hjertekirurgien og dele af kræftbehandlingen forudsætter, at der som aftalt kommer patienter fra andre amter(regioner) og det koster på bundlinien når dette ikke altid sker. Jeg er dog meget enig med Svend Heiselberg (V), når han (30.8) skriver, at Aalborg Sygehus er og skal være regionens fyrtårn indenfor sygehusvæsenet. Universitetssygehuset er nemlig både fyrtårnet og en væsentlig del af fremtidssikringen for et nordjysk sundhedsvæsen på et højt fagligt niveau. Besparelser og effektiviseringer skal dog findes overalt i det nordjyske sundhedsvæsen for, at vi kan få budgettet til at hænge sammen. Den decentrale struktur er en de ting, som vi uanset om vi kan lide det eller ej bliver nødt til at kigge nærmere på både af budgetmæssige årsager, men også fordi der sættes stadigt højere kvalitetskrav til sygehusbehandlingerne. Endvidere skal muligheden for at omlægge og effektivisere arbejdsgangene på sygehusene tages i betragtning sammen med f.eks. en højere grad af incitamentsstyring for at øge produktivitet. Herudover skal mulighederne for at omlægge flere behandlinger fra indlæggelse til ambulant udnyttes. Vi skal således være meget bevidste om følge med tiden og være åbne for nye muligheder både fagligt og organisatorisk. Opgaven for Regionsrådet bliver kort sagt at få behandlet flere patienter for færre ressourcer! Det er den tvungne og meget vanskelig opgave, som vi er sat på. En opgave som forhåbentligt kan løses med bred politisk opbakning, det giver alt andet lige et bedre udgangspunkt for den nye regions virke. [ Ulla Astman Nielsen, Sæderupvej 50, Gistrup, er regionsrådsmedlem og gruppeformand for Socialdemokraterne i Region Nordjylland. E-mail: ullaa@nja.dk.