EMNER

Påske med skaldyr

Igen i år leverer Dansk Linemusling A/S et læs friske muslinger, som sælges ved Farsø Rådhuscenter lørdag. Arkivfoto

Igen i år leverer Dansk Linemusling A/S et læs friske muslinger, som sælges ved Farsø Rådhuscenter lørdag. Arkivfoto

FAR­SØ:Står det til Far­sø Han­dels­stands­for­en­ing, så skal me­nu­en i pås­ke­da­gen ik­ke blot stå på lam og æg, men og­så fri­ske skal­dyr. Fo­re­nin­gen gen­ta­ger suc­ce­sen fra sid­ste år med salg af fri­ske mus­lin­ger fra Lim­fjor­den. Igen i år er det Dansk Linemusling A/S, Hvalp­sund, der vil stå for le­ve­rin­gen. Pri­sen bli­ver en rund ty­ver for en spand­fuld. Alle, der kø­ber en por­tion fri­ske mus­lin­ger, får i til­gift et hæf­te med spæn­den­de op­skrif­ter fra Dansk Linemusling A/S, Ho­tel Far­sø, Hvalp­sund Fær­ge­kro, Re­stau­rant Green og Flejsborghus. Mus­lin­ge­sal­get vil fo­re­gå på lør­dag, 15. april ved ind­gan­gen til Far­sø Rådhuscenter ved Superbrugsen og Rema 1000. En re­præ­sen­tant fra Dansk Linemusling vil være til ste­de og sva­re på even­tu­el­le spørgs­mål. Sam­me lør­dag op­træ­der Si­ne og Fræk­ke Rik­ke, kendt fra TV2’s ”Sce­nen er Din” på Cen­ter­tor­vet i Far­sø Rådhuscenter. Far­sø Han­dels­stands­for­en­ing har ind­gå­et en af­ta­le med Sarons Slet­te Mis­sion, der har hjæl­pe­pro­jek­ter i blandt an­det Ukrai­ne. Lør­dag vil børn kun­ne af­le­ve­re de­res brug­te le­ge­tøj ved Rådhuscentret, og så vil det bli­ve sendt vi­de­re til fat­ti­ge børn. I for­bin­del­se med pås­ken er åb­nings­ti­der­ne i bu­tik­ker­ne ud­vi­det. I dag, ons­dag, er der så­le­des åbent til klok­ken 18, og lør­dag kan man hand­le i bu­tik­ker­ne fra klok­ken 9.30 til 15.