EMNER

Pas–ser børn døgn–et rundt

Dor–the Jen–sen vil pas–se børn på skæ–ve tids–punk–ter

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dorthe Jensen annoncerer for tiden med et tilbud om privat dagpleje på skæve tidspunkter. foto: henrik louis

TORN–BY:Pro–ble–met er ikke nyt. Ar–bejds–mar–ke–det skri–ger på flek–si–ble med–ar–bej–de–re, men de of–fent–li–ge pasningstilbud er ikke fulgt med. I Torn–by har Dor–the Jen–sen nu be–slut–tet sig for at se, om der er kun–der til hen–des pri–va–te dag–ple–je, hvor børnene vel at mær–ke kan kom–me på de mest un–der–li–ge tids–punk–ter, sove der el–ler oveni–kø–bet bli–ve pas–se–de i week–en–den. - Jeg gør det her for at fin–de ud af, om der er be–hov for det, for der jo man–ge, der har skif–ten–de ar–bejds–ti–der, si–ger Dor–the Jen–sen, som nu går hjem–me og pas–ser sine to små børn, etårige Daniel og toårige Per–nil–le. Det er også de to små, som indirekte er skyld i hen–des valg. - Jeg hav–de søgt og var ble–vet god–kendt som kom–mu–nal dag–ple–jer, men i Hirts–hals kom–mu–ne, må man kun have et af sine egne børn hjem–me, for–tæl–ler den mås–ke kom–men–de pri–va–te dag–ple–jer. Sam–me pri–ser Hjem–met på Sta–tions–vej i Torn–by er klart til bør–ne–pas–ning. - Vi har ind–ret–tet før–s–te–sa–len til os selv, og ne–den–un–der er der et le–ge–rum og væ–rel–se, hvor bør–ne–ne kan sove, for–tæl–ler Dor–the, som også har ind–ret–tet en luk–ket le–ge–plads i ha–ven til bør–ne–ne. - Det vil være så–dan, at med kom–mu–nal til–skud, bli–ver det ikke dy–re–re at få bør–ne–ne pas–set i dag–ti–mer–ne, mens det selv–føl–ge–lig bli–ver no–get dy–re–re i af–ten–ti–mer–ne, men ikke så me–get dy–re–re. Hun tror, at der er et be–hov, for hun har hørt om forældre, der har ef–ter–spurgt net–op bør–ne–pas–ning på skæ–ve tids–punk–ter. Hun har især ansatte på sygehuse og plejehjem i tankerne. For hende er det ikke afgørende, hvornår børnene kommer, for hun er jo hjemme alligevel og passer sine egne børn. Hun regner med at tage tre børn ind i første omgang, og så et mere, når hendes toårige datter skal i børnehave i februar. Hvis hendes annoncer i aviserne ikke giver pote, så har hun valgt at sige, at så var det. Dorthe har ikke tidligere arbejdet professionelt med børn. Hun er oprindelig fra Sønderjylland. Hun er kontoruddannet, har kørt taxa, været rutebilchauffør. Senest var hun speditør, og det var som sådan hun mødt sin nuværende mand og eksporterede sig selv til Nordjylland.