Patienter

Patienten i centrum

I Venstre er vi til stadighed optaget af, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen i verdensklasse til gavn for den enkelte patient i Region Nordjylland.

Det er velkendt, at vi står overfor en lang række udfordringer indenfor sundhedsvæsenet i disse år. Bl.a. sker der store forskydninger i befolkningssammensætningen. Det betyder bl.a., at der bliver stadig flere ældre medborgere, hvilket sammen med et stigende antal kronikere og nye teknologiske og medicinske landvindinger gør, at sundhedsvæsenet oplever og vil opleve en stadigt stigende efterspørgsel på ydelser. Dette sammenholdt med en tiltagende mangel på sundhedspersonale gør, at der er behov for at tænke nyt, hvis vi fremover ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det ønsker Venstre, fordi borgerne fortjener det. I modsætning til Socialdemokraterne lader vi os ikke styre af, hvordan man plejer at gøre tingene. Vi lader os heller ikke bremse af, at systemet ikke kan klare udfordringerne. For os er systemet til for borgerne og patienterne, ikke omvendt. Derfor må vi altid være parat til at tænke nyt og til at lave systemet om, hvis der er noget der viser sig at fungere uhensigtsmæssigt. Vi mangler som bekendt speciallæger og andre specialister indenfor sundhedsvæsenet i Nordjylland. Dette kommer bl.a. helt praktisk til udtryk ved, at flere nordjyder må vente helt urimeligt lang tid på behandling, også selvom ventetidsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg er genindført. Det kan vi ikke være bekendt, og det må vi nødvendigvis gøre noget ved. I Region Nordjylland har vi således to vigtige hensyn at prioritere i årene fremover. For det første skal vi sikre en fortsat høj tilgængelighed for alle nordjyder til behandling, også i yderområderne, og for det andet skal vi turde tænke nyt i forhold til en fortsat rekruttering af og fastholdelse af dygtige læger og andre specialister. I forhold til manglen på specialister, er vi i Venstre naturligvis klar over, at vi ikke kan løse problemet over natten. Men vi er parate til at tage en række initiativer som vi tror på vil afhjælpe manglen på speciallæger i fremtiden. Vi vil ikke passivt se til, at borgerne placeres på lange ventelister. Vi ønsker at handle nu. Vi vil for det første arbejde for en samling af alment praktiserende læger, speciallæger og andre sundhedsfaglige aktører i nye tværfaglige sundhedshuse, hvor de enkelte læger gennem vidensdeling og daglig sparring opnår et endnu højere fagligt niveau. Det vil være til gavn for patienterne. Samtidig vil en samling af de forskellige funktioner i større enheder kunne tiltrække flere velkvalificerede læger og specialister til landsdelen. For det andet ønsker vi også at arbejde for en større vidensdeling på tværs af faggrænser indenfor sundhedsvæsenet. Med indførelsen af en ny uddannelse som klinisk ekspertsygeplejerske ønsker Venstre at medvirke til, at sygeplejerskerne i højere grad opkvalificeres til at udføre flere funktioner end tilfældet er i dag. I det hele taget ønsker Venstre at undersøge, hvorvidt flere af de opgaver lægerne i dag udfører, med fordel vil kunne overlades til sygeplejersker, fysioterapeuter mv. men naturligvis stadig under lægens faglige ansvar. For Venstre er det således sund fornuft hele tiden at kigge på, om der er ressourcer i systemet, som kan anvendes mere hensigtsmæssigt til gavn for patienterne. I Region Nordjylland kan du regne med, at Venstre hele tiden vil arbejde på at sætte patienten i centrum og at vi vil arbejde på at sikre, at ressourcerne hele tiden anvendes hvor de gør størst mulig gavn for den enkelte patient.