Rebild

Pe­del si­ger farvel til kro­ge, kol­le­ger og klo­ak­ker

Ef­ter 26 år på Bav­ne­bak­ke­sko­len i Støv­ring går pe­del Jør­gen Thom­sen på pen­sion. Han kan se til­ba­ge på et job med man­ge ud­for­drin­ger og sjo­ve epi­so­der

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- På sin vis er det mærkeligt at sige farvel til nogen og noget, man har kendt i så mange år, siger Jørgen Thomsen. Foto: Lars Pauli

STØV­RING:Jør­gen Thom­sen er fær­dig med at tjek­ke var­me, ven­ti­la­tion og alar­mer. Fre­dag var nem­lig den 65-åri­ge pe­dels sid­ste ar­bejds­dag. Ef­ter 26 år på Bav­ne­bak­ke­sko­len i Støv­ring skal han nu væn­ne sig til li­vet som pen­sio­nist. - Det er jo no­get nyt, jeg skal i gang med, men jeg har he­le ti­den vidst, at den tid vil­le kom­me. På sin vis er det mær­ke­ligt at skul­le si­ge farvel til no­get og no­gen, man har kendt i så man­ge år, si­ger Jør­gen Thom­sen, der ken­der om­rå­dets kro­ge og klo­ak­ker langt bed­re end kom­mu­nens in­ge­ni­ør­er. Hver mor­gen har han mødt på Bav­ne­bak­ke­sko­len klok­ken seks og sør­get for, at alt var i or­den, når børn og per­so­na­le tråd­te ind af dø­ren et par ti­mer se­ne­re. Som pe­del har han des­uden haft an­sva­ret for de seks ren­gø­rings­as­sis­ten­ter og har fle­re gan­ge selv måt­tet svin­ge kost og gulv­skrub­be. - Hvis der kom­mer en sy­ge­mel­ding klok­ken seks om mor­ge­nen, er det ik­ke al­tid nemt at fin­de en af­lø­ser. Og så må man selv i gang, for­tæl­ler Jør­gen Thom­sen. Han kan se til­ba­ge på 26 år i et job, der har gen­nem­gå­et en stor ud­vik­ling - spe­ci­elt på det tek­nis­ke om­rå­de. - I be­gyn­del­sen fo­re­gik alt med kug­le­pen og blok, og hvis man skul­le ha­ve fat i no­gen, måt­te man rin­ge til dem. I dag kø­rer alt over com­pu­te­ren, og nu sen­der man bare en e-mail, si­ger han, der især kan se én po­si­tiv ting i com­pu­ter­nes ind­tog: - Før måt­te jeg tit op på sko­len sent om af­te­nen for at luk­ke ned ef­ter ar­ran­ge­men­ter el­ler af­ten­sko­ler. Det sker helt auto­ma­tisk nu. Brænd­varm ka­ge Når Jør­gen Thom­sen ser til­ba­ge, kom­mer han og­så i tan­ker om utal­li­ge sjo­ve epi­so­der fra si­ne man­ge år blandt bør­ne­ne i Støv­ring. For ek­sem­pel den om ele­ver­ne, der skul­le ba­ge ka­ger til fas­te­lavn. - En lil­le dreng kom for at lå­ne nog­le po­ser til ka­ger­ne. ”Så skal pe­del­len og­så sma­ge,” sag­de jeg for sjov. Se­ne­re kom dren­gen så til­ba­ge med en brænd­varm ka­ge in­de i hån­den og råb­te: ”Pe­del, pe­del, er du der?”, hus­ker Jør­gen Thom­sen. Ar­bej­det har og­så budt på langt al­vor­li­ge­re em­ner. Som til­lids­mand for pe­del­ler­ne i Støv­ring Kom­mu­ne og for­mand for pe­del­fo­re­nin­gen i Nord­jyl­lands Amt har Jør­gen Thom­sen tit for­hand­let løn­nin­ger og over­ens­koms­ter. - Det kan være en svær op­ga­ve, men når man læg­ger tin­ge­ne ær­ligt frem og re­de­gør godt for dem, så er det ik­ke så slemt, si­ger han. Ær­lig­hed og loya­li­tet er da og­så nøg­le­or­de­ne, når Jør­gen Thom­sen skal give råd vi­de­re til sin af­lø­ser - den tøm­rer­ud­dan­ne­de Flem­ming Laust­sen. - Der­ud­over skal man være op­mærk­som på sin tav­sheds­pligt. Vi har et gam­melt slo­gan, der si­ger: Vi har skre­vet un­der på, at vi ik­ke er for go­de til at se, til at hus­ke og til at hø­re, hvad vi får for­talt, si­ger Jør­gen Thom­sen. Selv skal den nu pen­sio­ne­re­de pe­del til at bru­ge me­re tid på fa­mi­lie og fri­tid. Som­mer­hu­set i Sal­tum skal pas­ses, og sam­men med ko­nen Ru­th vil Jør­gen Thom­sen ger­ne ha­ve bed­re tid til at se si­ne børn. - Vi har en dat­ter og to bør­ne­børn i Syd­tysk­land og en søn, der li­ge er star­tet som selv­stæn­dig me­ka­ni­ker i Aal­borg. Det kan jo godt ske, at han får brug for no­get hjælp med bi­ler­ne, si­ger Jør­gen Thom­sen.