Agersted

Pen]ge til sti

} Tek]nik- og mil]jø]ud]val]get har sagt ja til at sky]de 239.000 kom]mu]na]le kroner i etab]le]rin]gen af et sti]an]læg fra Bø]ge]lun]den til Idræts Allé i Hjal]le]rup. Hvis også øko]no]mi]ud]val]get og by]rå]det som ven]tet siger ja til det samme, vil pen]ge]ne blive hæ]vet på kon]to]en for køb af jord og by]ud]vik]ling. Støj]sag af]slut]tet } HJAL]LE]RUP: Tek]nik- og mil]jø]ud]val]get har af]slut]tet den lang]va]ri]ge sag om støj fra Hjal]le]rup Ba]ge]ri. Det er sket ved at kon]sta]te]re, at den seneste ori]en]te]ren]de støj]må]ling hol]der sig inden for de ud]stuk]ne støj]græn]ser i for]hold til den kla]gen]de nabo. Ruder smadret på benzinstation } Politiet i Frederikshavn har fået en anmeldelse om, at Shell-stationen på Søndergade har fået smadret to rude med to kampesten. Ifølge politiet har indehaveren af tanken en formodning, om hvem, der kan stå bag rudeknusningen. ørsø Over]falds]byg]værk skal re]no]ve]res } Tek]nik- og mil]jø]ud]val]get har sagt god for at sky]de 50.000 kom]mu]na]le kroner i re]no]ve]rin]gen af det så]kald]te over]falds]byg]værk, der er at fin]de i for]bin]del]se med kloak]sy]ste]met i Ørsø. Det]te sy]stem be]står af et fæl]les]sy]stem, der af]le]der både spil]de- og regn]vand i samme rør - og hvor over]falds]byg]vær]ket ved kraf]tig regn vir]ker som en af]last]ning. Hvis øko]no]mi]ud]val]get og by]rå]det senere er]klæ]rer sig enig med tek]nik- og mil]jø]ud]val]get i, at der skal bru]ges de nævn]te 50.000 kr. på re]no]ve]rin]gen, vil op]ga]ven blive fi]nan]sie]ret via det ek]si]ste]ren]de rå]dig]heds]be]løb på den kom]mu]na]le spil]de]vands]kon]to. dron]ning]lund Mil]jø]pris]vin]der hol]des hem]me]lig } Tek]nik- og mil]jø]ud]val]get har sagt navn på, hvem der skal have det]te års kom]mu]na]le mil]jø]pris. Vin]der]nav]net hol]des dog hem]me]ligt ind]til pris]over]ræk]kel]sen midt i sep]tem]ber. DDS er klar med sponsorcykelløb } Det Danske Spejderkorps Hundslund Gruppen i Dronninglund arrangerer 16. august et sponsorcykelløb i Dronninglund for at skaffe penge til spejderarbejdet. Hvis man ikke vil støtte ved at trampe i pedalerne kan man give et beløb eller en ting, som kan bruges som gevinst i spejdernes tombola. agersted Millioner til kloaksanering } Tek]nik- og mil]jø]udvalget har over for økonomiudvalget og byrådet indstillet, at der fra den kommunale kloakfonds anlægsbudget for 2003 frigives et beløb på 3,485 mio. kr. Pengene skal bruges til at gennemføre første etape af den omfattende kloaksanering i Agersted. Der var i onsdags borgermøde på Agersted Kro om dette arbejde, og den første etape omfatter gaderne Dronninglundvej, Søråvej, Øster Allé, Banen og en del af Sønder Allé. Kloakarbejdet i den sydlige del af Agersted ventes færdiggjort næste år, og derefter arbejdes der i 2005 fra Ravnholtvej mod nord.