Aalborg

Ph.d.-grad

Thomas Ruby Bentzen.

Thomas Ruby Bentzen.

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Thomas Ruby Bentzen, Institut for Byggeri og Anlæg ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Accumulation of pollutants in highway detention ponds". Regnen der falder på vejoverflader tager en lang række forurenende stoffer med sig, det være sig tungmetaller og diverse olieprodukter. Langs det danske motorvejsnet er der etableret bassiner, der virker som små rensningsanlæg for dette vand, inden det ledes ud i naturlige vandløb. Det er gennem forsøg og avancerede computermodeller påvist, at disse bassiner i høj grad tilbageholder de uønskede stoffer. Modellen kan fremover anvendes til optimering af både nye og eksisterende bassiner, således en endnu højere tilbageholdelse kan opnås. Projektet er finansieret af Vejdirektoratet.