Ph.d. om regnvand

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Thomas Ruby Bentzen, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er " Accumulation of pollutants in highway detention ponds". Den handler om regnvand. Regnen, der falder på vejoverflader tager en lang række forurenende stoffer med sig, det være sig tungmetaller og diverse olieprodukter. Langs det danske motorvejsnet er der etableret bassiner, som virker som små rensningsanlæg for dette vand, inden det ledes ud i naturlige vandløb. Der er igennem forsøg og avancerede computermodeller påvist, at disse bassiner i høj grad tilbageholder de uønskede stoffer. Modellen kan fremover anvendes til optimering af både nye og eksisterende bassiner, således en endnu højere tilbageholdelse kan opnås. Projektet er finansieret af Vejdirektoratet. Thomas Betzen er født i Kolding i 1977. Han flyttede senere til Galten, hvor han gik på Gyvelhøjskolen og efterfølgende blev student fra Langkær Gymnasium i Tilst. I 1999 begyndte han sine studier ved Aalborg Universitet, hvor han blev kandidat i 2004. Thomas Ruby Bentzen er nu Post. Doc. ved institut for Byggeri & Anlæg, AAU i to forskningsprojekter: Forskningsprojekt vedr. membranfiltrering, og forskningsprojekt for Vejdirektoratet vedr. nedsivning af afstrømmet regnvand.