Hjørring

Pi–ge–kor gi–ver som–mer–kon–cert

Nord–jysk Pi–ge–kor op–træ–der blandt an–det med san–ge fra den dan–ske sang–skat.ar–kiv–fo–to

Nord–jysk Pi–ge–kor op–træ–der blandt an–det med san–ge fra den dan–ske sang–skat.ar–kiv–fo–to

@Brød.8.note-firkant-fremh:NORD–JYSK PI–GE–KOR: Søn–dag 11. juni gen–ly–der Hjør–ring Gym–na–si–ums fest–sal af kor–sang, når Nord–jysk Pi–ge–kor in–vi–te–rer til som–mer–kon–cert. På pro–gram–met er san–ge fra den dan–ske sang–skat, men også en ræk–ke san–ge fra de lan–de, som ko–ret tid–li–ge–re har be–søgt. Rent mu–si–kalsk kom–mer man blandt an–det på be–søg i USA, Un–ga–rn, Tysk–land og Skot–land. Man får også lej–lig–hed til at høre as–pi–rant–ko–ret, der i maj deltog i koncert i Ti–vo–lis kon–cert–sal, for–di ko–ret vandt sin klas–se i en lands–dæk–ken–de san–ger–dyst.