Plads til både mer- og mindreudgifter

DRONNINGLUND: Der er i byrådets nye budget 2006 blevet indarbejdet både nye mer- og mindreudgifter. Med hensyn til de nye merudgifter er der blandt andet blevet tale om en imødegåelse af ønsker, som børne- og kulturudvalget mødte op til budgetforhandlingerne med. Det drejer sig om øgede kommunale bidrag til fri- og efterskoler og en pose ekstra penge til driften af kommunens nye juniorklubber i Hjallerup og Dronninglund. Derudover er der blevet plads til ekstra penge til eleverne på Dronninglund Produktionsskole, ligesom der på hjælpemiddelområdet gives flere penge til engangshjælpemidlerne, mens der samtidig hentes en besparelse i hus på genbrugs-hjælpemidlerne. Ekstra penge til handicaphjælpere, støtte- og kontaktpersonsordningen samt anbringelser af voksne er det ligeledes blevet til, og det samme gælder et ekstra støttebeløb til det forebyggende arbejde i støttepædagogordningen. Sidstnævnte opvejes til gengæld mere eller mindre af en nyindlagt mindreudgift i 2006-budgettet. Den er på området for anbringelser af børn og unge, og her er byrådsfilosofien dén, at der bruges flere penge på det tidlige forebyggende arbejde - hvilket så skulle føre til en besparelse i "den anden ende" med anbringelser og lignende, fordi der netop er blevet sat tidligt ind over for problemerne. Efter i de sidste to år at have benyttet den såkaldte "grønthøster-metode" ved ikke at gennemføre en almindelig prisfremskrivning, bliver der denne gang tale om en lille prisfremskrivning. Men byrådet har dog alligevel også i år været lidt hård ved denne konto, idet det i forbindelse med budgetforliget er blevet besluttet at reducere denne prisregulering med 1,1 mio. kr. Derudover har byrådet sagt god for blandt andet at skære i puljen til folkeskolernes it-handlingsplan og redningsberedskabet, ligesom der er sket en tilpasning af udgifterne til det frivillige sociale arbejde og jobtræningen af forsikrede ledige. Også byrådet selv bliver der sparet på i 2006 - hvor der jo også reelt er tale om et byråd i avikling - ligesom det markant reducerede flygtningeantal i kommunen også har ført til, at modtagerklassen på Dronninglund Skole nedlægges, samt at den to-sprogede medhjælp i dagpasningen bortfalder. Slutteligt har byrådet også indarbejdet en besparelse på 750.000 kr. på ledelsesstruktur-området, og selv om denne besparelse ikke skal realiseres ved at fyre ledere, så er det tanken, at der ved ethvert farvel til ledere i det kommunale system skal foretages en politisk vurdering af, hvordan ledelsesstrukturen derefter skal tage sig ud. Læs mere om de politiske kommentarer til budget 2006 i morgendagens avis