Lokalpolitik

Plan for Sydhavnen op til ny drøftelse

Kommunens udvalg for miljø og teknik skal tage stilling en eventuel revurdering af den nuværende lokalplan for Sydhavnen.

Den sydlige del af Sydhavnen ud mod Thisted Kystvej kan, måske, indrettes til parkeringspladser, mens den del af området, som i dag er i brug som jorddepot, kan blive del af et rekreativt område. En ændret anvendelse af området i forhold til ordlyden

Den sydlige del af Sydhavnen ud mod Thisted Kystvej kan, måske, indrettes til parkeringspladser, mens den del af området, som i dag er i brug som jorddepot, kan blive del af et rekreativt område. En ændret anvendelse af området i forhold til ordlyden

På kort sigt kan området på Sydhavnen i Thisted, som har været genstand for en række forslag til fremtidig anvendelse, ende som parkeringsplads. Men det vil kræve, at den nuværende lokalplan ændres. Det fremgår af bemærkningerne til et punkt i dagsordenen til næste uges møde i udvalget for miljø og teknik. Her skal udvalget efter anmodning fra Thisted Byråd drøfte en eventuel revurdering af den gældende lokalplan for området. Lokalplanen for området er fra 2003. Den udlægger arealet på Sydhavnen til butiksformål, offentlige formål og - for den sydlige del af området - til henholdsvis bolig- og offentlige formål. Lokalplanen er realiseret på den nordlige del af området, hvor der i dag er butikker, behandlerhus og parkeringsplads, mens det stadig er et åbent spørgsmål, hvad der skal ske med den sydlige del af området ud mod Thisted Bredning. Det attraktive område bruges i dag i stor udstrækning til parkering, og forvaltningen påpeger, at området også fremover kan dække et stort behov for parkeringspladser i området. Forvaltningen peger på, at en ny parkeringsplads med fordel kan placeres på den del af arealet, som ligger op til Thisted Kystvej. På grund af nærheden til kystvejen er området nemlig ikke egent til støjfølsom anvendelse som eksempelvis bebyggelse, udendørs ophold samt som rekreativt område. En parkeringsplads kan, hvis den kommer, udformes med beplantning og "visuelt indgå som del af et rekreativt areal, lyder forvaltningens vurdering. Den sydlige del af sydhavnsarealet har blandt andet været i spil til byggeri af et kulturhus, mens der i andre henvendelser til kommunen dels peges på, at det kan bruges til at opfylde et behov for p-pladser, men samtidig indgå som del af et rekreativt område. Fra Tican er der udtrykt ønske om at gå i dialog med kommunen om den fremtidige anvendelse af området for at forebygge konflikter i forhold til "fremtidige miljøfølsomme aktiviteter på Sydhavnen og samtidig sikre virksomhedens fremtidige aktiviteter og udvidelsesmuligheder".