Plan for vandforsyning ændres ikke

Fire ejere med egen vandforsyning vil ikke med

ENGELSTRUP:Det er ikke lykkedes for fire husstande i Engelstrup med egen vandforsyning at overbevise politikerne i teknisk udvalg om, at deres ejendomme ikke skal ind under Engelstrup Vandværks nye forsyningsområde. Forslaget til en vandforsyningsplan har fornylig været lagt ud i høring og er netop blevet godkendt af politikerne i kommunens teknisk udvalg, der har valgt at se bort fra indsigelserne fra ejerne af de fire ejendomme . De havde sendt en fælles indsigelse fordi de finder, at det vil blive for dyrt for både ejerne og vandværket at vandværksforsyne ejendomme i yderområderne. Ringere vandkvalitet Ejerne mener også, at det er bevist at vandkvaliteten bliver ringere ved de yderste forbrugere. Og at der er større sårbarhed ved forurening og strømsvigt, når vandværket indvinder fra en enkelt boring i forhold til indvinding fra boringer på ejendommene. I forsøget på at overbevise politikerne har de fire ejere også peget på, at hvis der skulle blive problemer med vandkvaliteten på deres ejendomme, vil de selv udbedre det. Enten ved forbedring af brønd/boring eller en ny boring. Men lige lidt har det altså hjulpet. Vil ikke ændre Teknisk udvalg har ikke til sinds at ændre på vandforsyningsplanen. Men formanden for udvalget, Uffe Bro (S), siger til gengæld NORDJYSKE Stiftstidende, at ejerne af ejendommen stadig har en mulighed for at blive fritaget fordi der kommer en individuel vurdering af hver enkelt ejendom senere. Ved etableringen af nye randprojekter - som tilfældet er her - skal der nemlig ske en nærmere vurdering af de enkelte ejendommes mulighed for selv at skaffe vand som opfylder de gældende kvalitetsskrav i forhold til de økonomiske aspekter for henholdsvis ejer, vandværk samt kommunen. En sådan vurdering af de fire aktuelle ejendomme vil vise om ejendommene bør udgå af Engelstrup Vandværks forsyningsområde og i stedet overføres til åbent land område, hvorefter den nødvendige forbedring af anlæggenes vandkvalitet skal ske efter reglerne på enkeltforsyningsanlæg. - Det vil med andre ord sige, at vandforsyningsplanen ikke binder borgerne. Der vil altid ske individuel sagsbehandling på de enkelte vandindvindingsanlæg, påpeger Uffe Bro.