Hals

Po­li­ti­ke­re er­ken­der taxa­pro­blem

Men ingen løs­ning på, hvor­dan man sik­rer en ac­cep­ta­bel taxabe­tje­ning

AAL­BORG:Po­li­ti­ker­ne er­ken­der, at det kan bli­ve et pro­blem, at få en taxa i Hals, Nibe og Sejl­flod, når land­vogn­mæn­de­ne tvin­ges ind i et be­stil­lings­kon­tor, men po­li­ti­ker­ne har ik­ke no­gen løs­ning på sa­gen. - Det er i vir­ke­lig­he­den en kæm­pe ud­for­dring, men jeg tror og­så, at vogn­mæn­de­ne har en in­te­res­se i at kø­re i Aal­borg, for der er fle­re pen­ge at hen­te, siger tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen (SF). På spørgs­må­let om, hvad man kan gø­re for at und­gå, at dæk­nin­gen bli­ver dår­li­ge­re i land­om­rå­der­ne, si­ger han. - Det er en ud­for­dring, det har jeg ik­ke no­get en­de­ligt svar på, og det skal vi for­sø­ge at få løst. For­man­den for­ud­val­get for tek­nik- og mil­jø i Nibe Kom­mu­ne, Elin Møl­ler (S), me­ner, at man bør tage hen­syn til land­om­rå­der­ne. - Vi kan ik­ke ænd­re reg­ler­ne, som det er, men man bør tage hen­syn til de vogn­mænd, der skal kø­re der­ude, man bør og­så tage hen­syn til, at der er mu­ligt at få en taxa i land­om­rå­der­ne, si­ger Elin Møl­ler, der ik­ke kan fore­stil­le sig, at Aal­borg-vogn­mæn­de­ne gi­der at kø­re til Nibe for at tage en tur. Elin Møl­ler ser frem til mø­det 6. april, hvor man skal dis­ku­te­re frem­ti­den på om­rå­det. I Hals Kommune kender formanden for teknisk udvalg Johannes Elsnab (V) til problematikken. - Jeg synes da, at det er vigtigt for Hals Kommune og de andre små kommuner , at man får samme service overfor borgerne, som vi har i dag, siger Johannes Elsnab, der dog ikke har noget bud på et løsningsforslag. For­man­den for tek­nik- og mil­jø­ud­val­get i Sejl­flod Kom­mu­ne, Iver Kjær­gaard (V), kan for­tæl­le, at ud­val­get ik­ke har dis­ku­te­ret sa­gen, men at man er ble­vet ori­en­te­ret om, at de skal ind un­der et fæl­les be­stil­lings­kon­tor. - Jeg sy­nes, at det ly­der lidt ba­stant, at de skal ind un­der et kon­tor. Han si­ger om be­kym­rin­gen - Hvis de kom­mer ind un­der et be­stil­lings­kon­tor, så kan det nemt bli­ve kon­se­kven­sen, for vi har ik­ke ret man­ge vogn­mænd, si­ger Iver Kjær­gaard.