Politikere: Tænk jer om

DEBAT

Åbent brev til de folkevalgte lokalpolitikere i Hjørring Kommune - Tænk Jer godt om så I ikke træffer den forkerte beslutning! Forslag til ny skolestruktur i Hjørring Kommune har nu i snart 1,5 måned været til høring hos skolebestyrelserne rundt om i kommunen. Det forslag, der er fremlagt fra kommunen er omfattende og bygger på mange forudsætninger fra forvaltningen om, hvordan verden ser ud, når der lukkes 11 af i alt 27 skoler og 5 overbygninger (7.-9. klasse) flyttes til større skoler i kommunen efter juli måned 2011. Oplægget til den ny skolestruktur har været undervejs siden vinteren 2009/10 og må jo alene på den baggrund menes at være gennemarbejdet og gennemtænkt ??? Detaljeringsgraden synes stor, når der regnes på elevantal og klassekvotienter. Sammenligner man oplægget med lignende oplæg fra nabokommuner, synes oplægget dog endog meget overfladisk og ikke særligt velegnet som endegyldigt beslutningsgrundlag for en så vidtrækkende beslutning, som ligger foran Jer - vores folkevalgte lokalpolitikere. Emner som strukturforslagets indvirkning på busruter, byplanlægning, salg eller alternativ anvendelse af bygningsmassen, mulighed for afskedigelser og omskoling af lærere, skoleledere og administrativt personale berøres kun i meget svage vendinger. Det er selvfølgeligt også lidt ubehageligt at forholde sig til? Tilpasning af forvaltningen til det langt lavere antal skoler er heller ikke nævnt med en stavelse? Sætninger som " Den endelige beregning af kørselsudgiften i forbindelse med sammenlægningen af distrikter afklares i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen i høringsfasen." indgår i oplægget - er det godt nok som beslutningsgrundlag ??? Der er estimeret kr. 3,5 mio. i ekstra kørselsomkostninger. Der skal transporteres rundt regnet 1.300 børn dagligt til og fra områderne med lukkede skoler og flyttede overbygninger. Heri er ikke medregnet transport af elever i Hirtshals og Hjørring, som vel må regnes med at cykle til de nye uddannelsessteder? Det vil med lidt hovedregning blive 65 busafgange dagligt med 40 elever pr. bus. Kan man få det for kr. 3,5 mio. pr. år? Ved 200 skoledage om året svare det til kr. 17.500 pr. dag til transport af 1.300 elever. Er det idet hele taget nok afgange når skemalægningen foretages? Selvfølgelig vil der være en del af de 1.300, der allerede i dag transporteres med skolebus, men dette er blot et eksempel på at der skal nærregnes betydeligt inden beslutningen træffes! Busstoppestederne ved byskolerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå skole skal vist udvides? Et væsentligt emne, som heller ikke er berørt i høringsmaterialet, er det faktum, at 7-8 lokale skoleområder nu har samlet lokal opbakning for at starte en friskole efter en eventuel lukning af folkeskolen. Er det positivt? Det flytter i hvert fald høringsmaterialets forudsætninger betragteligt i forhold til forventede besparelser. Et er, hvordan Forvaltningen har tegnet landkortet med flytning af f.eks. Vrensteds elever til Løkken og Løkkens overbygning til Vrå. Faktum vil blive en markant anden. Vrensted arbejder seriøst på at starte friskole og infrastrukturen fra Løkken borgerne går ikke naturligt mod Vrå - men snarere til Hjørring, Brønderslev og Aalborg, da mange fra byen arbejder i Hjørring, Brønderslev eller Aalborg. Det er en svær opgave I har - I folkevalgte lokalpolitikere. På den ene side pustes I i nakken af regeringen og avisomtale som "tæt på at blive sat under administration" kan vel ryste de fleste lokalpolitikere. På den anden side gik I jo alle til valg på at ville skabe noget godt og holdbart for Hjørring Kommunes fremtid. Borgerne skulle tilgodeses. Det udsendte høringsmateriale tilgodeser ikke borgerne og især ikke børnene. Det er alene et spørgsmål om at flytte rundt med knappe pengeressourcer indenfor det kommunale råderum og et desperat forsøg på at beholde råderummet. Jeg håber og tror I folkevalgte lokalpolitikere har mod og mandshjerte nok til at handle rigtigt ud fra jeres opgave om at varetage lokalsamfundets og Hjørring Kommunes bedste. Høringsperioden udløber den 27. september - og jeg ved, at de berørte skolebestyrelser og lokale grupper arbejder seriøst og ihærdigt med at finde både økonomiske og kommuneplanmæssige argumenter for, at de nedskæringer på 25 mio. kr., der for Børn- og Undervisningsudvalget har været en bunden opgave, kan findes på bedre og mere gennemtænkte måder end at lukke over 40 procent af kommunens antal skoler. Derfor synes jeg det er at sjofle det seriøse arbejder, der p.t. lægges for dagen i de lokale samfund når tidsrammen for at bearbejde disse svar hos Jer kun er fra den 27. september til den 11. oktober, hvor der skal besluttes om strukturforslaget skal sendes videre til endelig vedtagelse. Hvis jeg var folkevalgt lokalpolitikker, ville jeg ikke finde det rimeligt, hverken for mig selv eller for de lokale ildsjæle, der har grebet bolden og ikke blot givet op ! - ingen har en chance for at gennemgå det antal høringssvar med saglig dybde på en sober måde i løbet af 10-12 arbejdsdage. De forkerte valg træffes på tomt hoved… Jeg håber, I folkevalgte lokalpolitikere, der jo er valgt, fordi I ville hjælpe og øve indflydelse på den lokale udvikling, kan gennemskue, hvad I begiver sig ud i? I vil igen blive nød til at læne jer op af enkeltudsagn og overskrifter fra forvaltningen om, hvad der er kommunens bedste. D.v.s. argumenter og kommentarer fra de selv samme, som har lavet 1.udkast af strukturforslaget til jer. Det er vel ikke rimeligt for nogen af parterne? Her er I nød til at sige fra. Jeg har altid lært, at mødes man med noget man ikke kan gennemskue eller forstå - så er det dumt at sige ja, før man forstår konsekvensen fuldt ud af sit ja. Derfor mener jeg, det vil være forkert på det foreliggende grundlag at springe til en, i mine øjne, alt for drastisk og uovervejet reduktion i undervisningssteder i kommunen. Der er intet fagligt belæg for at påstå at større skoler giver bedre elever. Det er alene økonomiske argumenter, der kan gives for en så markant nedskæring. Tænk jer nu godt om I folkevalgte lokalpolitikere… vi stolede på jer, da vi satte vores seneste X i stemmeboksen...