EMNER

Politisk beslutning kan få katastrofale følger for landbruget

LÆSERBREV

MILJØ:Disse kommentarer er en reaktion på forvaltningsoplægget, der blev præsenteret på mødet i teknisk udvalg, Mariagerfjord Kommune, 3. september 2007, vedrørende godkendelser af udvidelser til husdyrbrug i oplandet til inderfjorden. Først skal det bemærkes, at miljøministeren tilsendte kommunen et brev 18. april 2007, hvori hun redegjorde for tilstrækkeligheden i det generelle beskyttelsesniveau for Mariager Fjord. Det nuværende forvaltningsoplæg kan dårligt opfattes som andet end chikane imod et erhverv. Hvis Mariagerfjord Kommune vælger at vedtage forvaltningsoplægget, vil det få dramatiske konsekvenser for de fremtidige udviklingsmuligheder for landbruget i oplandet til Mariager Fjord. VED EN VEDTAGELSE af et udvaskningsniveaukrav på 12 kg N / ha, har kommunen reelt lukket for udvidelsesmulighederne i oplandet til Mariager Fjord. Konsekvenserne ved nedlukning af udviklingsmulighederne for landbruget vil ikke alene ramme landbruget utroligt hårdt, men desuden de underleverandører som landbruget benytter sig af både i forbindelse med en udvidelse, men også ved den daglige drift af husdyrbruget. Der tænkes her på håndværksvirksomheder, transport, foderstoffer, mejerier, samt diverse andre virksomheder, der leverer eller er afhængige af varer fra landbruget. Hvis kommunen vælger at stille så hårde krav til udvaskningsniveauet, vil de fleste landmænd formentlig vælge at forsætte deres nuværende husdyrproduktion. Indførelsen af den bedst tilgængelige teknologi vil derfor udeblive og dermed stille miljøet dårligere. Et andet resultat af de skrappere regler for udvaskningsniveauet for oplandet til Mariager Fjord kunne være en nedgang i antallet af husdyrbrug i området. DE DRIFTIGSTE LANDMÆND kan tænkes at investere i landbrugsejendomme i andre egne af landet, hvor de bliver vurderet efter de generelle regler, hvilket var hensigten med den nye husdyrlov. I denne situation vil der være færre kreaturer til rådighed for at afgræsse naturarealerne, hvilket vil medføre en maskinel pleje, som skaber mindre naturværdi end traditionel afgræsning. DET BLIVER FREMHÆVET i forvaltningsoplægget, at hvis de skærpede krav vedtages vil det blive muligt, at drive økologisk kvægbrug og miljøeffektive svinebrug i oplandet. Disse påstande er ikke funderet i konkrete udvaskningsberegninger, men derimod fremhævet i Gotfredsenudvalget, som det mindst omkostningstunge virkemiddel til kvælstofreduktion. Om det overhovedet er muligt at drive økologisk rationelt kvægbrug med en maksimum tilførsel på 12 kg N/ha, er derfor endnu ikke bevist. AFSLUtNINGSVIS skal det slås fast, at en vedtagelse af det omtalte forvaltningsoplæg vil medføre en så stor begrænsning på de fremtidige udviklingsmuligheder for husdyrbrug, at økonomisk rationelt landbrug vil blive en umulighed i fremtiden. Hermed vil der ikke alene forsvinde beskæftigelsesmuligheder indenfor landbrugsområdet, men derudover til sideerhvervene til landbrugsområdet.