Lokalpolitik

Politisk ønske om boliger ved anlægget

Grønt lys fra økonomiudvalg til lokalplan for toetages byggeri mellem Søgade og Fjerritslev Lystanlæg

FJERRITSLEV:Det bliver nu op til kommunalbestyrelsen i Fjerritslev, om der skal laves en ny lokalplan for et boligbyggeri i området mellem Lystanlægget, Søgade og Østergade i Fjerritslev. Meget tyder på et flertal for ideen. Økonomiudvalget med repræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet og UP mener nemlig ja. Der skal gives mulighed for, at Holmsø Huset på udpegede byggefelter kan opføre boliger i to etager ud mod anlægget, og samtidig skal stier og veje fastlægges, så man sikrer den planlagte stiforbindelse mellem Søgade og anlægget. Politikerne vil dog ikke love entreprenør Anders Jørgen Sønderstrup nogen form for kommunal garanti i forbindelse med projektet. - Men hvis kommunen får andel i en kvote støttet byggeri fra Erhvervsministeriet, vil den kunne anvendes til byggeriet, siger viceborgmester og fungerende formand for økonomiudvalget, Per Halsboe-Larsen (S). Udvalget anbefaler samtidig, at byrådet siger ja til en arealoverførsel på 275 m2 fra kommunens ejendomme Søgade 5 og 7 til Holmsø Huset, hvis projektet bliver til noget. Det er planen, at de to huse skal rives ned i 2004. Til gengæld vil firmaet overdrage 335 m2 til kommunen af de arealer, der købes af Hannes Blomster og det tidligere revisionskontor Østergade 16. Da spørgsmålet om byggeriet ved lystanlægget blev behandlet i teknisk udvalg, erklærede både Karl Aage Jespersen (UP) og Otto P. Kjær (UP) sig som modstandere, især på grund af den bløde bund, de ikke finder egnet til byggeri. Desuden ønsker Otto P. Kjær ikke byggeri så tæt ved byens grønne åndehul, og han mener, adgangsforholdene til anlægget fra Søgade forringes. Han er også bekymret ved udsigten til, at efterspørgslen på andre udlagte boligområder i kommunen falder. Teknisk forvaltning har opregnet en række punkter, som entreprenøren skal opfylde for at gennemføre et byggeri. Han skal for det første levere materialet til en lokalplan og kommuneplantillæg, og firmaet skal etablere stiforbindelsen fra Søgade til lystanlægget. Desuden skal bygherren sørge for afledning af kloak- og regnvand, og beskæring af træer og buske ud mod anlægget må kun ske efter anvisning fra forvaltningen. Han må påregne, at der skal udføres speciel fundering af både bygninger, veje og afløbsledninger. Vejadgang for kørende skal ske til Søgade ad privat fællesvej, og vejene i området skal i det hele taget forblive private. Kommunen vil i givet fald rive de to bygninger på Søgade ned i begyndelsen af 2004, og der afsattes 500.000 kr. i budgettet til det samt anlæg af et lille torv ved Søgade.