Poppe-dreng var tilfreds

Unge musikanter imponerede grand prix-musiker

SIN–DAL:Grand Prix-mu–si–ker med mere, Sø–ren Pop–pe, var ret im–po–ne–ret af de optrædender, han så, da fjer–de ud–ga–ve af Sol–dal Rock blev af–vik–let søn–dag på Sin–dal mar–keds sid–ste dag. - Sø–ren Pop–pe sag–de, at han var be–gejst–ret for kva–li–te–ten, si–ger Sin–dals mu–sik–sko–le–le–der i Sin–dal Erik Rand–rup, der har vøret med til at ar–ran–ge–re Sol–dal Rock. Syv for–skel–li–ge optrædender blev det til i aldersgrupen 9 - 15 år, og sidst på ef–ter–mid–da–gen hav–de ju–ry–en be–slut–tet, hvem der skul–le ren–de med de tre præ–mi–er, som var stil–let på høj–kant. Bed–ste band blev ”1-2-3” - ele–ver fra mu–sik–sko–len, der øver på Sin–dal Sko–le - og de blev be–løn–net med 1500 kro–ner. Bed–ste sce–ne–op–træ–den stod ”Red Hot Children” (også fra mu–sik–sko–len i Sin–dal) for, og det ud–løste 1000 kro–ner, mens mu–sik–sko–lens band i Ast–rup li–ge–le–des fik 1000 kro–ner for bed–ste egen-kom–po–si–tion. Ju–ry–en be–stod af fire per–so–ner - Sø–ren Pop–pe, mu–si–ke–ren An–ders Kris–ti–an–sen, mu–sik–sko–le–læ–rer Ja–cob Hin–ge og An–ders Lyk–ke–gaard fra mar–keds–ud–val–get - og der var en–stem–mig–hed ved alle tre af–gø–rel–ser.