Arbejdsulykker

Portland halverer antal ulykker

En intensiv indsats for at mindske risikoen for arbejdsulykker har båret frugt hos Aalborg Portland.

Med inspektioner og kampagner er det lykkedes at højne sikkerheden på Aalborg Portland væsentligt.

Med inspektioner og kampagner er det lykkedes at højne sikkerheden på Aalborg Portland væsentligt.

AALBORG:I 2008 blev der anmeldt 20 ulykker, og det er en halvering i forhold til det foregående år. - Det er glædeligt, at det er lykkedes at mindske antallet af arbejdsulykker med 51 procent, siger Frands I. Grex, direktør for Nordic Cement, der omfatter selskabets danske cementaktiviteter. Og ifølge Frands I. Grex fortsætter indsatsen for helt at undgå arbejdsulykker. Når antallet af arbejdsulykker falder, hænger det sammen med, at der efter et stigende antal ulykker i 2007 blev nedsat et udvalg, som fik til opgave at lave en handlingsplan på området og i den forbindelse lave kampagner i forhold til de mest risikofyldte arbejdsfunktioner. Indsatsen for at øge sikkerheden omfatter i øvrigt også de eksterne virksomheder, der arbejder på fabriksområdet, idet disse også er omfattet af sikkerhedsgruppernes inspektioner. 17 af 18 mål opfyldt Af miljøredegørelsen og det grønne regnskab fremgår i øvrigt, at virksomheden på stort set alle indsatsområder opfylder sin egen målsætning, idet 17 af i alt 18 opstillede mål er opfyldt. Den enkelte målsætning, som virksomheden har måttet slække på, er imidlertid også den tungeste at løfte, idet den drejer sig om at erstatte fossile brændsler som kul med biobrændsler for derved at mindske udledningen af CO2. I alt var det virksomhedens mål at mindske udledningen af CO2 med 112.000 ton, men det blev "bare" til knap 90.000 ton. Ifølge redegørelsen er der to årsager til at målet ikke blev opfyldt. Dels var man af hensyn til cementkvaliteten ikke i stand til at gøre brug af helt så mange ton kød- og benmel, som planlagt, og dels var andelen af CO2-neutralt biomasse, eksempelvis papir, i det såkaldte CemMiljø-brændsel faldet fra 38 procent til 35 procent. Som konsekvens af, at det har vist sig vanskeligere at opfylde målsætningen, har virksomheden skruet ned for ambitionerne med hensyn til at mindske CO2-udledningen på kort sigt.