Mariagerfjord

Prak­ti­ske tand­hjul til Krum­tap­pen

Det flit­tigt brug­te mø­de­sted på Sko­le­kro­gen 1 har brug for le­dige hæn­der

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Både den private legestue og den kommunale dagpleje gør flittigt brug af huset på Skolekrogen 1. Arkivfoto: Lars Pauli.

VALS­GAARD:Hvem vil slå græs ved hu­set på Sko­le­kro­gen 1? Og har no­gen mon lyst til at på­ta­ge sig op­ga­ven som en slags husalf. Med an­svar for at van­de bloms­ter og kla­re vas­ke­tø­jet i ”Krum­tap­hu­set” i Vals­gaard? Den op­ga­ve blev nemligledig, ef­ter at Erna Niel­sen nu har ta­get sin tørn som vi­ce­vært på ste­det. Så små og lidt stør­re ar­bejds­op­ga­ver ven­ter med an­dre ord på at bli­ve for­delt - og si­den løst - i for­bin­del­se med et bru­ger­mø­de i mor­gen af­ten om ”Krumtaphusets” prak­ti­ske frem­tid, som hed­der i in­vi­ta­tio­nen fra be­sty­rel­sen. - Hu­set bru­ges gan­ske flit­tigt, og vi har fået be­vil­get et par ti­mers ren­gø­rings­hjælp om ugen. Men der er jo lige nog­le prak­ti­ske op­ga­ver, som også skal kla­res, for­kla­rer Bir­git­te Bartho­lo­mæus­sen, sek­re­tær i Krum­tap­pens be­sty­rel­se. Som ta­le­rør og fællesorgan for for­en­ings­li­vet i Vals­gaard be­sty­rer Krum­tap­pen hu­set ved ind­gan­gen til det gam­le sta­di­on, og som tid­li­ge­re tjen­te som hel­dags­sko­le. Før den tid holdt fri­tids­ord­nin­gen til på Sko­le­kro­gen 1, der jo op­rin­de­ligt blev brugt som læ­rer­bo­lig for Vals­gaard Sko­le. Ikke fær­re end seks hold bil­lard­spil­le­re - her­af to rene kvin­de­hold - mødes på veks­len­de tids­punk­ter i ugens løb for at tage en tørn ved det grøn­ne bord. De rå­der over eget, min­dre lokale - vel at mær­ke, når der spil­les bil­lard. Hvis ikke, læg­ges der en pla­de over spil­le­bor­de­ne, der så tje­ner som al­min­de­li­ge bor­de. Det gør de ek­sem­pel­vis, når Æld­re Sa­gen stil­ler an med vin­smag­ning, øl­smag­ning el­ler an­dre ar­ran­ge­men­ter i hu­set. Den lidt stør­re stue ind­ta­ges blandt an­det af dag­ple­jen og den pri­va­te le­ge­stue. Bør­ne­nes le­ge­tøj op­be­va­res i de­pot­rum i Krum­tap­hu­set, som des­uden rå­der over eget køk­ken Også Tirs­dags­klub­ben for æld­re bru­ger forresten Sko­le­kro­gen 1, der dri­ves via med­lems­kon­tin­gent og leje af hu­set. Så­le­des be­ta­ler kom­mu­nen for, at dag­ple­jen kan be­nyt­te hu­set, og på lig­nen­de vis er bil­lard­spil­ler­ne or­ga­ni­se­ret un­der Vals­gaard Gym­nas­tik­for­en­ing.