Derfor nej til Bilka i Hjørring

DEBAT

Hjørring Kommune 14. april 2012 06:00

"Nordjylland er blandt de landsdele med den højeste tomgang for detailhandelslejemål." "Udviklingen afspejler de senere års udbygning inden for dagligvarer med to varehuse og nye discountbutikker i Hjørring og nye discountbutikker i flere af de øvrige byer." "Der er bygget meget i Hjørring de senere år, men udviklingen har tilsyneladende været stærkere end byens potentiale og har ført til et større antal tomme butikslokaler i strøggaderne i bymidten." "Efter at Metro og Bispetorvet er blevet etableret, er kundestrømmene flyttet fra de ydre dele af strøggaderne til området omkring de to centre og til Frederikshavnsvejsområdet og er en vigtig baggrund for, hvor byens tomme butikker er opstået." "Den kraftige udbygning af detailhandelsarealet i Hjørring by med etableringen af bl.a. Metropol og Bispetorv vurderes at have medført et betydeligt overskud på detailhandelskvadratmeter i bymidten. Som konsekvens heraf ligger tomgangen af ledige butikslejemål på et højt niveau i Hjørring by sammenlignet med landsgennemsnittet. Væksten i butiksbestanden op gennem 00'erne har således vist sig ikke at være bæredygtig i den lavkonjunktur, som brat opstod i midten af 2008." "Betydningen af en længerevarende periode med et højt niveau for tomgangen i ledige butikslokaler kan være, at oplevelsen af Hjørring som en attraktiv handelsby kan risikere at komme under pres." "Udfordringen vurderes særligt at omfatte en overordnet arealplanlægning, som tydeligt fokuserer på udvikling af detailhandel i bymidten" "Dækningsgraden for Hjørring kommune under ét var i 2010 115 %. Butikkernes omsætning er således 15 % højere end borgernes forbrug og viser, at Hjørring kommune under ét tiltrækker mere handel udefra, end borgerne, der bor i kommunen, køber udenfor kommunen. Overskuddet på handlen er ca. 20 % for dagligvarer, 10 % for øvrige udvalgsvarer og 5 % for beklædning." "Kun en meget lille andel af dagligvareforbruget lægges uden for kommunegrænsen (ca.5 %)…" "Områder med stor turismehandel har typisk en høj andel af butikker uden for kædesamarbejde, da turisterne i højere grad prioriterer at besøge butikker, de ikke kender i forvejen." "Ud over Internethandlen er Aalborg Midtby den største "konkurrent"." "Kun meget få interviewpersoner handler en betydelig del af deres dagligvarer i City syd i Aalborg" "I 2024 vil der i alt være ca. 2.650 færre indbyggere i Hjørring kommune. Med et samlet forbrug på ca. 45.000 kr. pr. pers. vil det svare til et fald i forbruget på i alt ca. 115-120 mio. kr. i 2011-priser." "Ud fra en streng vurdering af den forbrugsmæssige udvikling i kommunen under ét vurderes der ikke at være et potentiale for mere areal til dagligvarebutikker i de kommende 12 år." "Som følge af særligt befolkningstilbagegangen forventes den forbrugsmæssige udvikling ikke at give anledning til et nyt arealbehov til dagligvarer." "I områdebyerne et det målsætningen at kunne tilbyde indbyggerne i oplandet et bredt udbud af dagligvarer, så transportarbejdet i forbindelse med indkøb begrænses." "Der forventes, at en dagligvarebutik på 3.500 m2 med A-Z vil komme til at omsætte for mere end et gennemsnitligt standardvarehus pga. samlokaliseringen med A-Z. Da der i praksis vil være tale om etableringen af et Bilka-varehus, vil den nye dagligvarebutik få en væsentlig større oplandseffekt end en normal dagligvarebutik på 3.500 m2." "En ny dagligvarebutik overvejende vil tage markedsandele fra de konkurrerende dagligvarebutikker i næroplandet frem for at øge den samlede omsætning inden for oplandet." "Resultatet af vurderingen er, at en ny dagligvarebutik ved A-Z sandsynligvis vil hente den største andel af sin omsætning fra eksisterende butikker i Hjørring svarende til omsætningen i et supermarked og en discountbutik. Den næststørste andel af omsætningen i en dagligvarebutik ved A-Z vurderes at skulle hentes fra dagligvare-butikkerne i den øvrige del af kommunen. I alt hentes derfor langt hovedparten af omsætningen i Hjørring kommune, hvilket vil ske som en omfordeling fra dagligvare-omsætningen mellem den nye butik og de eksisterende dagligvarebutikker. "Effekten i byerne i Hjørring kommune ud over Hjørring by vurderes at blive størst i Hirtshals med en reduktion svarende til i størrelsesordenen halvdelen af omsætningen i en discountbutik." Ovenstående 20 udsagn er ordrette citater fra den detailhandelsanalyse, som Hjørring Kommune har fået foretaget af COWI i forbindelse med overvejelserne om at tillade et såkaldt Bilka-center ved Frederikshavnsvej. Faktisk kan man ikke i rapporten finde et eneste brugbart argument for flere hypermarkeder. Tværtimod! Kan borgmesteren og øvrige Bilka-glade medlemmer af byrådet fortælle mig, egnens mange købmænd og hundredvis af andre butiksdrivende, hvordan man på den baggrund kan mene, at Hjørring har brug for en Bilka?

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...