Principper for tilskud til renovering

Børne- og kulturudvalget godkendte nye principper for tilskud til anlæg og klubhuse

HIRTSHALS:På sit seneste møde vedtog børne- og kuturudvalget nogle nye principper for tildeling af tilskud til renovering af anlæg og klubhuse mv. under Folkeoplysningsområdet. Byrådet vedtog for et år siden finansieringen af sådanne tilskud, og børne- og kulturudvalget nedsatte i november en arbejdsgruppe til at lave forslag for principper for tildelingen. Arbejdsgruppen har efter aftale med Folkeoplysningsudvalget præsenteret sine forslag for børne- og kulturudvalget. Gruppens anbefaling var: - at tilskud ydes efter krone-til-krone-princippet. - at kompetencen for bevilling af tilskud placeres hos Folkeoplysningsudvalget. Det begrundes med, at tilskud udelukkende kan søges af foreninger godkendt efter Folekoplysningsloven. - at principperne i øvrigt med få ændringer fastholdes i en form, der har været gældende for krone-til-krone-princippet tidligere (principperne fra februar 1998). Børne og kulturudvalget godkendte arbejdsgruppens forslag med én ændring - nemlig, at Folkeoplysningsudvalget udarbejder indstilling til børne- og kulturudvalget, som endeligt godkender fordelingen. På mødet blev det endvidere vedtaget at sende nye vedtægter for Nordsømuseet videre med anbefaling til byrådet. En revision, der er nødvendiggjort af, at Nordsømuseet ved årsskiftet ændrede status fra at være et statsanerkendt specialmuseum til at være tilskudsberettiget efter lov om zoologiske anlæg. Vedtægtsændringerne betyder endvidere, at bestyrelsen udvides med et medlem, idet medarbejderrepræsentanten fremover er fuldgyldigt medlem med stemmeret. Udvalget gav Hirtshals Bibliotek mulighed for én eller to gange årligt at holde lukket således, at bibliotekets personale samlet kan deltage i f.eks. temadage eller ekskursioner til andre biblioteker eller kulturinstitutioner. Biblioteket bad om en principiel godkendelse og foreslog selv, at forvaltningschefen i hvert enkelt tilfælde godkender lukkedage. En ansøgning om støtte til Musikkens Hus i Aalborg sendte udvalget elegant videre til Økonomiudvalget med en bemærkning om, at børne- og kuturudvalget ikke kan finde plads til at støtte inden for udvalgets rammer.