Aalborg

Pris­krig tvin­ger kø­re­læ­re­re til fusk

//www.teoriundervisning.dk/minitest.html');">her

- I dag kan man købe kørekortpakker for 7-8000 kro­ner, hvor alt er in­klu­de­ret. Og fra­træk­ker man ud­gif­ter til kø­re­tek­nisk an­læg, teo­ri­lo­ka­le, biludgifter o.s.v., er der ikke man­ge pen­ge til­ba­ge til kø­re­læ­re­ren. Det be­ty­der, at nog­le kø­re­læ­re­re sprin­ger over, hvor gær­det er la­vest, og be­gyn­der at fus­ke med un­der­vis­nin­gen, for­kla­rer Pe­ter Kra­rup, der har det ge­ne­rel­le an­svar for, at kø­re­læ­re­rne over­hol­der reg­ler­ne. Han har per­son­ligt kend­skab til de for­skel­li­ge me­to­der, kø­re­læ­re­re bru­ger, for at få pri­sen helt i bund. - Vi har er­fa­ret, at nog­le kø­re­ele­ver ikke præ­sen­te­res for en lek­tions­plan, før de er fær­di­ge. Det be­ty­der, at kø­re­læ­re­ren kan slip­pe af sted med mere, end hvis ele­ven skrev un­der ef­ter hver en­kelt kørelektion. Des­uden er nog­le kø­re­læ­re­re mere in­ter­es­se­re­de i at un­der­vi­se ele­ver­ne i, hvor­dan man let­test be­står teo­ri­prø­ven, frem­for hvor­dan man bedst gebærder sig i tra­fik­ken, me­ner han. Et andet problem er de snart 30 år gamle teoriprøver, der stadig benyttes af politiet. - Vi er klar over, at fle­re kø­re­sko­ler ef­ter­hån­den ken­der ind­hol­det i vo­res teo­ri­prø­ver, og det fø­rer til en prø­ve­ori­en­te­ret teo­ri­un­der­vis­ning, hvor det bare gæl­der om at få så man­ge som muligt til at be­stå på kor­test tid mu­ligt. Det sker ved at lade ele­ver­ne gen­nem­gå utal­li­ge quiz­prø­ver uden at bru­ge alt for me­gen tid på at lære dem om tra­fik­sik­ker­hed. I det hele ta­get ska­ber for­bru­ger­nes krav om bil­li­ge kø­re­kort sto­re pro­ble­mer, me­ner Pe­ter Kra­rup. - Vi kan ty­de­lig se, at nog­le af ele­ver­ne ikke er kørt fær­di­ge, og at fire-fem ti­mer mere bag rat­tet vil­le gøre un­der­vær­ker. Og man kan godt un­dre sig over, at for­æld­re­ne bare kig­ger ef­ter, hvor det er bil­ligst, i ste­det for at sik­re, at de­res børn får en god, ge­di­gen kø­re­un­der­vis­ning.