Projekt byfornyelse i sin helhed

Nibe søger Økonomi- og erhvervsministeriet om penge til gigantisk foretagende

Lokalpolitik 10. januar 2003 01:00

NIBE: Nibe kommune søger 8,5 mio. kr. i tilskud til projektet, der er anslået til at koste 13.1 mio. kroner Det er planen, at nogle af pengene bliver brugt til inddragelse af borgere, så byfornyelsesprogrammet og planlægningen kan udføres med halvtreds procents statsrefusion. Bearbejdning af gader og byrum i bymidten udføres med tyve procents statsrefusion. Kommunens udgift udgør 5.790.000, investeringer fra eksempelvis fonde 4.600.000 og den statslige refusion 2.715.000 . Det er også byrådets et mål at tage fat om en række af byens boligsociale problemer, herunder etablering af et værested for byens sociale klienter. Værested bliver indrettet i et nyt multifunktionshus i IPAs nedlagte fabrik. En række private udfører bygningsfornylse på eget initiativ, og det ønsker kommunen at forstærke. Kombinationen af at værne om de gamle håndværk og husenes istandsættelse skal give et løft til Nibes købstadsmiljø og skabe et socialt projekt placeret i multifunktionshuset. Området for den helhedsorienterede byfornyelse: Den centrale del af Nibe By fra Hovvej i sydøst til fjorden i nordvest. Mod nordøst og sydvest afgrænses området af Toften og Sygehusvej. Videnscenter/værksted skal være for historisk håndværk, og en genåbning af vandløbet Tyvedalen er med i oplægget. Der skal skabes sammenhæng mellem byens torve og pladser, stiforbindelser og passager i bymidten, fysiske og visuelle sammenhænge mellem byen og fjorden, og arkitektonisk bearbejdning af bymidten, herunder flader og facader. De forskellige dele af projektet beskrives som følger: Skomagertorvet er et velproportioneret byrum, omkranset af nye såvel som gamle huse. Flere af husene indeholder forretninger, der er med til at generere aktivitet. Centralt på pladsen giver et kunstværk pladsen særpræg. Det resterende areal ind mod husmurene benyttes til kørsel og parkering, men trafikken dominerer byrummet i en grad, der ikke efterlader megen plads til øvrige aktiviteter. Byens hovedtorv er omkranset af flere store bygninger som Tinghuset - byens tidligere rådhus. Det henligger med belægningsmaterialer, der giver pladsen et usammenhængende præg. Torvet fungerer som busstation med omkring 50 daglige afgange og det umuliggør øvrige anvendelsesmuligheder. Området omkring kirken virker diffust og savner veldefinerede overgange til de omgivende gader og de små byhuse. Parkeringspladserne trænger til en funktionel og byarkitektonisk bearbejdning. Centerområdet Toften er anlagt i forbindelse med opførelsen af tre nye dagligvareforretninger og et posthus. Teknisk set er pladsen i orden med belægning og belysning, men pladsen savner en klar og harmonisk sammenhæng til den gamle bydel og Kirketorvet. Stier, passager og sammenhænge or at styrke sammenhængen i bymidten er der behov for at forbedre eksisterende stier og passager samt for etablering af nye forbindelser. Særligt boligområdet mellem Skomagertorvet og Centerpladsen ønskes knyttet bedre sammen. Byens beliggenhed ved fjorden og de smukke omgivende landskaber ønskes styrket gennem bearbejdning og etablering af sigtelinjer og kig, ligesom mere konkrete referencer til vandet ville kunne understrege byens kystnære beliggenhed. I multifunktionshus er tænkt indrettet ateliér, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, forsamlingsrum bl.a. for byens foreninger, udstillingsrum, jobbutik, netcafé, værested for folk med sociale problemer. Husets funktioner skal kunne rumme samvær på tværs af generationer og på tværs af sociale- og kulturelle forskelligheder. Til at underbygge bevaringsplanen og bidrage til sikring af købstads- og bygningskulturen ønsker Nibe Kommune at etablere et videnscenter for historisk håndværk, lokal byggeskik og bevaring. Den store interesse, der er for at istandsætte byens huse, har øget behovet for god og brugbar vejledning til at træffe de rette valg. Forslag til løsninger: Skomagertorvets nyindretning kan blive mere hensigtsmæssigt ved at skabe et bedre forhold mellem parkeringsarealerne, vejene og arealer til ophold, folkelige og kulturelle arrangementer. Nye belægningstyper skal bidrage til at skabe et gennemgående karaktertræk i hele midtbyen. Trafikken ønskes fordelt mere hensigtsmæssigt over torvepladsen, ligesom beplantning og inventar bør underkastes en arkitektonisk bearbejdning. På Kirkepladsen foreslås omlægning og forbedring af arealerne omkring Kirken med henblik på at tilføre området et mere nutidigt og sammenhængende helhedsindtryk. Der er behov for en "bylandskabelig" bearbejdning, der skalamæssigt kan skabe overgangen og afgrænsningen mellem de små byhuse og selve kirken. Den nyrestaurerede kirke fortjener stærke omgivelser, der er naturligt bundet sammen med resten af bymidten. Dette kan opnås gennem etablering af et intimt rum omkring kirken. Restarealet foreslås anlagt som en plads, der kan anvendes ved bl.a. kirkelige handlinger. Samtidig kan en ny, solbeskinnet og velafgrænset plads i byen blive et godt sted, hvor byens borgere og besøgende kan mødes. Centerområdet Toften har en anden kvalitet set i forhold til byens øvrige pladser og bør gennemgå et generelt arkitektonisk løft, hvor der skabes en række mindre rum, der korresponderer med resten af midtbyen. Selve hovedgrebet i bearbejdningen af byens stier og passager skal tilrettelægges med fokus på at skabe oplevelsesrige forbindelser internt i bymidten. Især forbedringer af forløbet fra Skomagertorvet over Torvet, Kirkepladsen og videre over mod Centerpladsen vil få stor indflydelse på oplevelsen og sammenhængen i bymidten. Åløbet skal genåbnet fra Skomagertorvet via Mellemgade og videre frem mod Kirkepladsen, hvor vandet kan opsamles i et spejlbassin. Vandet skal skabe en god atmosfære og sammenhæng i bymidten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...