Psykisk syge opprioriteres

BRØNDERSLEV:Socialudvalget gør i januar de indledende øvelser til etablering af et nyt bofællesksab for otte psykisk syge borgere. I denne drøftelse indgår også forbedrede forhold for støttecenter og værested. - Byrådet har i mange år været klar over, at de fire værelser i Vestergade ikke var det optimale tilbud til psykisk syge. Der har også være fokus på, at behovet for pladser i et bofællesskabet var større, siger Birgitte Josefsen, formand for socialudvalget. - Det er nu lykkes at få dette område på budgettet i 2005, hvor vi skal i gang med at byge otte boliger til psykisk syge. Samtidig er der på vores investeringsoversigt lagt beløb ind til erstatningsbyggeri for Det Blå Hus i Vestergårdsgade. Så området bliver opprioriteret i de kommende år. Socialudvalget skal forholde sig til, om de otte boliger skal etableres som et opgangsfællesskab, rækkehuse - eller en anden boform. Udvalgets politikere skal også forholde sig til, om bofællesskab, støttecenter og værested skal samles, eller det skal placeres forskellige steder i byen. - Hvis vi organiserer det her på en god måde, vil det give en tryggere tilværelse for denne gruppe borgere. Samtidig kan vi også udnytte personaleressourcerne mere hensigtsmæssigt, end tilfældet er i dag. Udvalgsformanden oplyser, at repræsentanter fra medarbejdere samt brugere skal involveres i processen. Birgitte Josefsen fortæller, at der er penge på vej fra amtet til området. - Kommunerne skulle betale penge til amtet, hvis patienter på de psykiatriske sygehuse ikke kunne komme hjem i kommunale tilbud. Kommunerne fik en aftale med amtet om, at pengene går i en pulje, som bliver tilbagebetalt til kommunerne, hvis de går i gang med at forbedre området for psykisk syge. - Jeg har mundtligt fået at vide, at Brøndeslev kommune er tildelt godt 200.000 kroner af denne pulje. Og pengene indgår i den grundkapital, som vi kan benytte til opførslen af de otte boliger.