EMNER

Råd­mand: Et spørgsmål for sammenlægningsudvalget

AAL­BORG:Det er end­nu ik­ke be­slut­tet, om de små kraft­var­me­vær­ker i Nibe, Hals og Sejl­flod kan få del i den bil­li­ge var­me fra Aal­borg, når Det nye Aalborg er en realitet fra 1. januar. - Det skal man ind og se på, det kom­mer an på, om de selv øns­ker det, si­ger Aalborgs forsyningsrådmand Ma­ri­ann Nør­gaard (V), der til­fø­jer, at man lov­giv­nings­mæs­sigt ik­ke kan gø­re det på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det er et spørgs­mål for sam­men­læg­nings­ud­val­get. - Sam­men­læg­nings­ud­val­get kan be­slut­te, at man vil give et sam­let til­bud til de tre kom­mu­ner, si­ger Ma­ri­ann Nør­gaard, der til­fø­jer, at et kraft­var­me­værk fra en af de små kom­mu­ner har hen­vendt sig, uden at hun dog vil næv­ne nav­net. I Aal­borg Kommune har se­nest Tyl­strup Fjern­var­me ta­get im­od et til­bud om at bli­ve en del af Fjern­var­me­for­sy­nin­gen. Aal­borg By­råd gav for år til­ba­ge de små selv­stæn­di­ge var­me­vær­ker et tilbud om, at de kun­ne bli­ve en del af Fjern­var­me­for­sy­nin­gen. Der er i øvrigt sikret billig varme i Aalborg for fra 2006 vil Aalborg Portland A/S levere omkring 30 procent af fjernvarmen i Aalborg som følge af en aftale, cementfabrikken har indgået med Fjernvarmeforsyningen. Det er sket i forbindelse med, at Aalborg Portland i 2004 har ombygget ovn fra produktion af grå cement til produktion af hvid cement. I den forbindelse er der bl.a. etableret et anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra anlægget. Portland leverer hvad der svarer til varmeforbruget i godt 28.000 parcelhuse. Den resterende del af fjernvarmen i Aalborg leveres af Nordjyllandsværket, Reno-Nord og Fjernvarmeforsyningen selv.