Lokalpolitik

Rådmand bruger ufine metoder

HUSBÅDE:Rådmand Henrik Thomsen stikker fortsat en kæp i hjulet på Husbådprojektet i Skudehav-nen under henvisning til et udkast til en vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen for husbåde til helårsbeboelse. Henrik Thomsen undskylder sig med nogle støjgrænser i vejledningen, som vil gøre mulighederne for at placere husbåde tæt på byen meget begrænsede, da husbåde ifølge vejledningen er såkaldt "støjfølsom anvendelse". Hvordan kan en rådmand med respekt for sig selv åbenlyst anvende så ufine kneb for at bremse et husbådprojekt, som et enigt byråd ved lokalplanforslagets 1. behandling har sagt god for. Hvordan kan det overraske rådmanden, at husbåde sidestilles med boliger i henseende til at være støjfølsom anvendelse? Hvorfor har rådmanden ladet Teknisk Udvalg svæve i en vildfarelse om, at det ville hjælpe at gøre indsigelse mod det forhold i vejledningen, at husbåde defineres som støjfølsom anvendelse? Rådmanden er godt klar over, at en imødekommelse, fra Skov- og Natursty-relsen af en sådan indsigelse, vil svare til en imødekommelse af, at boliger ikke er støjføl-som anvendelse. Der gælder nøjagtigt ens støjregler for boliger og husbåde, og det vil der fortsat blive ved med at gøre. Støjreglerne findes i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksom-heder". Denne vejledning er fra 1984, hvorfor det er både ejendommeligt og overraskende, at Henrik Thomsen med Teknisk Forvaltning i ryggen nu vil forsøge at slå mønt af vejled-ningen i henseende til at forbyde husbåde. Støjgrænsen på 40 dB fra kl. 22.00-07.00 overskrides af Boform med 3 dB. Et støjtniveau på 43 dB svarer til sagte tale. Det er vanskeligt at forstå Henrik Thomsens motiver. Hvad skyldes hans pludselige puritanisme? Ifølge Miljøstyrelsens vejledning er der mulighed for undtagelsesvis at hæve støjgrænserne. Noget sådant har Henrik Thomsen jo også tidlige-re været med til, uden at det har givet anledning til anfægtelser. I lokalplanforslaget er det direkte nævnt, at Skudehavnen er det bedst egnede sted for husbåde, også selv om støjen fra Boform overstiger den højeste vejledende grænse for boliger med 3 dB. Videre er det nævnt, at det ikke er hensigten, at virksomheden efter etablering af husbådene skal pålægges at dæmpe støjen ned til de vejledende grænser for boliger. Lokalplanen vil derfor ikke begrænse den igangværende, lovlige erhvervsudøvel-se for områdets eksisterende virksomheder. For en ordens skyld skal det nævnes, at en lokalplan tinglyses, hvorfor en køber af en husbåd aldrig kan være ubekendt med det godkendte støjniveau.