Brovst

Re­vi­sions­på­ta­le til kom­mu­ne

{ BROVST: Brovst Kom­mu­ne har ef­ter be­søg fra Kom­mu­ner­nes Re­vi­sion få­et på­ta­le for ik­ke at ha­ve fulgt gæl­den­de reg­ler på to om­rå­der, nem­lig ved an­vis­ning af regn­skabs­bi­lag og i for­bin­del­se med of­fent­li­ge be­ta­lin­ger. Re­vi­sions­rap­por­ten dæk­ker pe­rio­den fra ok­to­ber til de­cem­ber sid­ste år, og det blev da kon­sta­te­ret, at fle­re for­valt­nin­ger ik­ke hav­de fo­re­ta­get an­vis­ning ef­ter gæl­den­de reg­ler, li­ge­som der i for­bin­del­se med lov om of­fent­li­ge be­ta­lin­ger blev kon­sta­te­ret vis­se svag­he­der i kontrolmæssig hen­se­en­de. Borgmes­ter Mo­gens Gade (V) op­lys­te på by­rå­dets møde i tors­dags, hvor re­vi­sions­rap­por­ten blev ta­get til ef­ter­ret­ning, at der er ta­get skridt, så re­vi­sio­nens an­vis­nin­ger nu bli­ver fulgt. So­ci­al­ud­val­gets for­mand, Er­ling Ja­cob­sen (S), glæ­de­de sig over, at so­ci­al­om­rå­det er ret­tet op og nu fun­ge­rer som et af de bed­ste på om­rå­det ef­ter en pe­rio­de med le­del­ses­mæs­si­ge pro­ble­mer og tur­bu­lens, og han ret­te­de en ros til per­so­na­let i so­ci­al­for­valt­nin­gen for ind­sat­sen.