Reelle støtte-behov glemt

På denne tid af året kunne man fristes til at konstatere at det handler om pebernødder. Skole- og Kulturudvalgets beslutning af den 21. december om alligevel at bevillige Huset musiktilskud er dog en beslutning, der rækker videre end de "pebernødder" - kr. 46.500,- bevillingen består af.

I den rytmiske undersøgelse har kun afsnittet om de rytmiske spillesteder et materiale, der muliggør konklusioner. Der konkluderes: "At en styrkelse af de eksisterende spillesteder i første omgang koncentreres omkring spillesteder, der henvender sig til det unge eller yngre publikum for at fastholde Aalborgs position på området". Derfor må det undre at Skole- og Kulturudvalget i forbindelse med fordelingen af "de resterende rytmiske midler" beslutter at ligestille 1000Fryd og Huset. Ifølge Husets egne oplysninger er 70% af deres koncertpublikum over40 år, mens 80% af 1000Fryds koncertpublikum er under40 år. Forundringen bliver ikke mindre, når man ser på de økonomiske betingelser for driften af henholdsvis Huset og 1000Fryd. Begge modtager kr. 250.000,- i musiktilskud fra Aalborg Kommune. Huset bor husleje frit i kommunale bygninger, og modtager desuden et driftstilskud fra Aalborg Kommune på cirka kr. 4.3 millioner. Penge der kan anvendes til musik, såfremt Huset ønsker det.1000Fryd ejer selv sine bygninger, må selv betale de dertil hørende udgifter, og modtager via folkeoplysningsloven et tilskud på cirka kr. 120.000,-, der ikkekan anvendes til musik. Huset "julegave" udgør således 1% af deres samlede årlige kommunale tilskud. Det burde ikke være en umulig opgave - i en virksomhed af den størrelse – at finde pengene andetsteds, hvis væsentlige rytmiske aktiviteter på Huset skulle stå eller falde med dette. Anderledes for 1000Fryd, der ikke har et stort kommunalt driftstilskud at falde tilbage på, og som nu må planlægge koncert-sæsonen 2005 med bevidstheden om, at deres kommunale musiktilskud siden 2001 er blevet beskåret med mere end 25%. Selvom de er en af byens mest aktive vækstlagsscener, og at de blandt de spillesteder Aalborg Kommune støtter, er stedet med det yngste publikum. Det er som at Skole- og Kulturudvalget "i sit julehumør" ikke bare har glemt den rytmiske undersøgelse, men også at offentlig kulturstøtte ikke kun handler om signaler, men også om reelle støttebehov. Beslutningen bekræfter desværre at man også i fremtiden vil prioritere de spillesteder, der har et ældre publikum. I 2005 bevilliges der således kr.1.6 million til de to spillesteder hvor publikum for flertallets vedkommende er over 30 år, mens de to spillesteder, hvor flertallet af publikum er under 30 år bevilliges kr. 944.000,-. Et nuværende socialdemokratisk byrådsmedlem gik i sin tid til valg på at Aalborgs ungdomsfjendske kulturpolitik skulle ændres. Et stærkt ord jeg ikke vil tage i min mund. Det virker dog paradoksalt, når det selv på et for ungdomskulturen så centralt område som rytmisk musik, stadig væk er de steder, der har et publikum på over 30 år der prioriteres. Det virker også ude af trit med både den lands- og kulturpolitiske udvikling, at Aalborg Kommune i 2005 bruger kr. 100.000,- mindre på det rytmiske område end man gjorde i 1998. På trods af et øget aktivitetsniveau, og på trods af at der aldrig har været så mange unge, der spiller musik som nu. Selvom det er almindelig kendt at en velfungerende, alsidig og ungdomsrelateret musikscene er vigtig i forhold til at tiltrække både kommende studerende og uddannet arbejdskraft, er der skåret ned på det rytmiske område. Og af det der er tilbage går det meste til 30+ stederne! Nu kommer så den meget forsinkede dialogfase vedrørende den rytmiske undersøgelse. Jeg ser frem til at møde et Kulturudvalg med idéer til hvordan man vil styrke ungdomskulturen og det rytmiske område. Hvordan man vil følge op på undersøgelsen, og fremover koncentrere spillestedsstøtten omkring de steder der tilgodeser det unge og yngre publikum. Konkrete bud på hvordan Fedtebrød, som har skabt lokal ungdomskultur og løftet den lokale rytmiske musik de sidste år, kan få en hjælpende hånd. Hvordan støtten til 1000Fryds eksperimenterende scene, som minimum bringes tilbage til det de fik i 2001. Hvordan man i ungdomskulturens navn vil åbne Nordkraft-projektet og give den helt unge musikkultur – repræsenteret ved bl.a Fristedet – vederlagsfri adgang til den nye koncertsal, således at de hver week-end kan møde et publikum i trygge og alkoholfrie rammer. Der er nok at tage fat på, og selvom julen er ved at rinde, skal jeg da gerne minde Kulturudvalget om - "at julen varer til lige til påske"