Reform handler ikke om centralisering

Jeg holder meget af en god debat og dialog, men jeg foretrækker, at det sker på et ordentligt og sagligt grundlag. Det gælder desværre ikke Bjarne Laustsens indlæg her i avisen om forslaget til en politi- og domstolsreform et indlæg, som tilsyneladende bygger på flere misforståelser og uklarheder.

Formålet med det forslag til politireform, som blev offentliggjort lige før jul, er at skabe rammerne for et effektivt og tidssvarende politi, der kan løse fremtidens opgaver på et højt fagligt niveau i hele landet. Politireformen handler ikke om centralisering. Som jeg tidligere har givet udtryk for her i avisen, vil der tværtimod ske en decentralisering af opgaver og ansvar til politikredsene. De fleste af de nuværende 54 politikredse er imidlertid ikke store nok til at løfte denne opgave, og hvis vi skal opnå en reel decentralisering må der derfor etableres større og mere ensartede politikredse end i dag. Samtidig vil administrative dobbeltfunktioner kunne undgås, så der kan frigøres flere politifolk til egentligt politiarbejde. Jeg er helt enig med Bjarne Laustsen i, at vi skal tage udgangspunkt i, hvad borgerne ønsker af politiet. Det kræver, at vi spørger borgerne. Det har regeringen gjort – men noget tyder på, at Bjarne Laustsen ikke har. Visionsudvalget vedrørende fremtidens politi foretog en omfattende borgerundersøgelse, som klart viser, at borgerne ønsker, at politiets ressourcer anvendes der, hvor der er reelle problemer. Borgerne er ikke optaget af, hvor politiet opholder sig, men at politiet opklarer kriminalitet professionelt og effektivt og kommer hurtigt tilstede, når der er brug for det. Det vil regeringens forslag til en politireform være med til at sikre. Bjarne Laustsens indlæg giver det indtryk, at større politikredse vil skabe større afstand til borgerne. Det er naturligvis ikke sådan, at politiet skal samles på én hovedstation i de nye kredse. Udgangspunktet er, at de nuværende politistationer bevares. Politiet vil fortsat være solidt forankret i lokalområdet med politifolk på de forskellige stationer, som færdes i og kender "deres" lokalsamfund – også i Frederikshavn. Regeringens udspil til placering af hovedtingsteder og hovedpolitistationer har givet anledning til en del debat – også i Nordjylland. Regeringens forslag bygger i hvert enkelt tilfælde på en samlet afvejning af en række forskellige forhold, herunder bl.a. hensynet til den geografiske balance i forhold til befolkningsgrundlag og infrastruktur mv. Men jeg vil naturligvis lytte til alle saglige argumenter, inden jeg fremlægger regeringens lovforslag om en politi- og domstolsreform for Folketinget. Og lad mig til sidst rette endnu en misforståelse i Bjarne Laustsens indlæg: Regeringen har ikke "overtaget" det forslag, som blev fremlagt af Politikommissionen under den tidligere regering. Tværtimod lægger vi i overensstemmelse med Visionsudvalgets anbefalinger op til at etablere reelt bæredygtige politikredse, der som udgangspunkt kan løse alle opgaver selv, og til en grundlæggende ændring af politiets ledelsesstruktur, der som nævnt bl.a. indebærer en betydelig decentralisering af ansvar og kompetence til de enkelte politikredse. Regeringen vil kort sagt gennemføre en politireform, der vil forny og modernisere dansk politi og som vil sikre borgerne bedre – og mere – politi for pengene.