Reform må ikke blive til varm luft

Den sidste måned er reformen af de gymnasiale uddannelser blevet ivrigt debatteret af de forskellige interessenter på uddannelsesområdet, og også i handelsskolekredse ser vi frem til det videre arbejde med at konkretisere indholdet i reformen. I HFI, som er interesseorganisationen for handelsskolernes ledelse, hilser vi således undervisningsministerens redegørelse velkommen, idet den lægger op til reel ligeværdighed mellem de gymnasiale uddannelser samt et tættere samarbejde uddannelserne imellem. Imidlertid rejser redegørelsen en række problemstillinger med særlig relevans for hhx-uddannelsen, hvilket uddannelsespolitikerne samt Undervisningsministeriet skal være opmærksomme på. HFI pointerer derfor følgende: - Redegørelsen lægger op til fælles overordnede mål og en fælles struktur for de gymnasiale uddannelser. Dette er udmærket i bestræbelserne på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, men indholdet i uddannelserne skal være forskelligt og klart afspejle de forskellige uddannelsesprofiler. Hhx skal adskille sig ved at være den merkantile gymnasieuddannelse, der gennem de merkantile fagområder synligt adskiller sig fra de tre øvrige gymnasiale profiler. - I den fælles struktur er der indbygget et grundforløb, som i redegørelsens forslag udgør et halvt år. Dette er efter HFIs opfattelse et godt udgangspunkt for efterfølgende at vælge studieretning, idet målene for grundforløbet vurderes at kunne nås. Efterfølgende vil der så i studieretningsfagene være tilstrækkelig tid til den faglige fordybelse og progression, ligesom eleverne vil kunne nå tilstrækkeligt høje niveauer i de centrale profilfag. Endelig tilgodeser et grundforløb på et halvt år, at eleverne uden tab af uddannelsestid skal kunne skifte mellem de gymnasiale uddannelser efter grundforløbet. - For at skærpe de respektive uddannelsers profil er det vigtigt, at en gymnasial uddannelse ikke udbyder fag, der som profilfag naturligt hører hjemme i en anden gymnasial uddannelses studieretning. Altså skal man på hhx ikke kunne udbyde fysik, og i det almene gymnasium skal man ikke kunne udbyde f.eks. erhvervsøkonomi, international økonomi og afsætningsøkonomi. Hermed vil man kunne sikre "udvandingen" af profilerne. - Ligeværdigheden skal betyde, at der skal stilles samme krav til niveauerne i de treårige gymnasiale uddannelser - herunder til antallet af højniveaufag. Baggrunden er, at uddannelserne på lige vilkår skal være adgangsgivende til de korte-, mellemlange- og lange videregående uddannelser. - For HFI at se kan det blive problematisk at nedlægge den 1-årige hhx, hvilket redegørelsen lægger op til. Den 1-årige hhx, som opfattes som en dobbeltuddannelse, søges hvert år af over 3000 elever med en anden gymnasial uddannelse. Fremover er det hensigten via en vejledningsreform at sikre, at folkeskoleeleverne vælger den "rigtige" gymnasiale retning umiddelbart efter grundskolen. Spørgsmålet er, om dette er realistisk i alle tilfælde. Under alle omstændigheder kan man ikke forvente, at søgemønsteret slår igennem straks. Derfor bør den 1-årige hhx som minimum stå åben for elever, der påbegynder en af de øvrige gymnasiale uddannelser før 2005. Desuden finder HFI det nødvendigt, at der på handelsskolerne skabes et attraktivt GSK-system med suppleringskurser, der kan opfylde de uddannelsesbehov, den 1-årige hhx hidtil har dækket. - De fælles overordnede mål og den fælles struktur for de gymnasiale uddannelser må selvsagt betyde, at der på kort sigt må skabes ensartede vilkår for lærerne og økonomisk ligeværdighed mellem uddannelserne. Opfyldes dette ikke, er intentionerne i redegørelsen kun "varm luft". Afslutningsvis skal det understreges, at HFI og handelsskolesektoren ser frem til et styrket institutionelt samarbejde mellem udbyderne af de gymnasiale uddannelser. Dette kan kun være til gavn for elever og medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne Poul Søe Jeppesen er vicedirektør på Aalborg Handelsskole og medlem af HFI's bestyrelse. E-mail: psj@ah.dk